Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0041-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/025-01
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Садово - ОУ "Хр.Ботев" с.Поповица, ОУ "Г.С.Раковски" с. Болярци, ОУ "Св.св.Кирил и Методии" с. Чешнегирово, ЦДГ "Звезда" с.Чешнегирово, ЦДГ "Детелина" с. Кочево и ЦДГ "Невена Йорданова", с. Караджово
Бенефициент: ОБЩИНА САДОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Садово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е да осигури високо ниво на енергийна ефективност на общинска образователна инфраструктура намираща се в рамките на община Садово. Дейностите по проекта целят да подобрят съществуващото състояние на 6 образователни институции (3 училища и 3 детски градини) на територията на общината, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност. По този начин се подобри качеството на образователната среда, което от своя страна ще допринесе за устойчивото развитие на градския ареал.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Избор на фирма за подготовка на конкурсни процедури Дейност 2: Избор на фирма за подготовка на конкурсни процедури
Дейност 3: Провеждане на процедури за избор на подизпълнители Дейност 3: Провеждане на процедури за избор на подизпълнители
Дейност 4: Строително-монтажни работи Дейност 4: Строително-монтажни работи
Дейност 5: Изпълнение на независим строителен и авторски надзор Дейност 5: Изпълнение на независим строителен и авторски надзор
Дейност 6: Въвеждане в експлоатация Дейност 6: Въвеждане в експлоатация
Дейност 7: Дейности за информация, публичност и визуалиация Дейност 7: Дейности за информация, публичност и визуалиация
Дейност 8: Отчитане на проекта Дейност 8: Отчитане на проекта
Дейност 9: Финансов одит на проекта Дейност 9: Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 771 191 BGN
Общ бюджет: 2 078 485 BGN
БФП: 2 057 405 BGN
Общо изплатени средства: 1 750 674 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 057 405 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 387 431 BGN
2014 367 225 BGN
2015 - 3 983 BGN
1 750 674 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 749 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 387 431 BGN
2014 367 225 BGN
2015 - 3 983 BGN
1 750 674 BGN
В т.ч. Национално финансиране 308 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 19 822 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 (Д) Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз