Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/024-01
Наименование: Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчивото развитие на община Дулово
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 28.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Дулово
Описание
Описание на проекта: Да се осигури подходяща енергийно-ефективна и рентабилна общинска образователна инфраструктура в община Дулово, съвместима с бъдещите изисквания на населението и допринасяща за развитието на устойчив градски ареал.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта . Мониторинг, отчетност и контрол. дейност 1 Организация и управление на проекта . Мониторинг, отчетност и контрол.
дейност 2 Разработване на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, договаряне дейност 2 Разработване на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, договаряне
дейност 3 Разпространение на информация и публичност по проекта дейност 3 Разпространение на информация и публичност по проекта
дейност 4 Одит на проекта дейност 4 Одит на проекта
дейност 5 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в ОУ „Хр. Смирненски” гр. Дулово дейност 5 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в ОУ „Хр. Смирненски” гр. Дулово
дейност 6 Упражняване на авторски надзор на проекта дейност 6 Упражняване на авторски надзор на проекта
дейност 7 Упражняване на строителен надзор на проекта дейност 7 Упражняване на строителен надзор на проекта
дейност 8 Въвеждане в експлоатация дейност 8 Въвеждане в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 591 941 BGN
Общ бюджет: 357 127 BGN
БФП: 313 899 BGN
Общо изплатени средства: 294 495 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 313 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 327 048 BGN
2014 - 32 553 BGN
2015 0 BGN
294 495 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 262 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 327 048 BGN
2014 - 32 553 BGN
2015 0 BGN
294 495 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 20 168 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 (Д) Население, облагодетелствано подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 7 (Д) Персонал, облагодетелстван от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 8 (Д) Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 9 (Д) План за поддържане и надграждане на проектните резултати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз