Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0106-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Чиста енергия за един устойчив свят”
Бенефициент: Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия - Монтана
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 02.04.2012
Дата на приключване: 02.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Проектът да допринесе за създаване на мрежи, транснационални партньорства, обмен на знания и въвеждане на добри практики и иновации от европейските страни при професионалното обучение.
Дейности: Организация, управление и отчетна дейност на проекта Цялостна организация и управление на дейностите по проекта в съответствие с хоризонталните принципи за добро управление на програми и проекти по ОП РЧР.
Работно посещение при испанския партньор за обсъждане и оценка на добри практики в обучението на монтажници на слънчеви топлинни инсталации Създаване на възможности за обмен, проучване и анализ на добри практики, обмяна на знания и придобиване на умения в обучението на монтажници на слънчеви топлинни инсталации.
Разработване на учебна програма по специалност „Монтажник на слънчеви топлинни инсталации” Да се предаде опитът на водещи европейски страни членки на ЕС в използването на енергията от ВЕИ и дейностите по монтиране и поддръжка на съоръженията да се извършва от лица, притежаващи необходимата професионална квалификация.
Разработване и отпечатване на учебно помагало по специалност „Монтажник на слънчеви топлинни инсталации” Да се подпомогне и онагледи обучителния процес и усвояването на нови знания от обучаваните лица по специалност монтажници на слънчеви топлинни инсталации.
Провеждане на пилотно обучение по специалност „Монтажник на слънчеви топлинни инсталации” на лица, заети в малки и средни предприятия, извършващи монтаж на слънчеви топлинни инсталации Разпространение и трансфер на разработената нова учебна програма за монтажници на слънчеви топлинни инсталации.
Публичност и разпростарнение на информация по проекта Да се популяризират постигнатите цели и резултати и финансовата помощ от ЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 401 BGN
Общ бюджет: 97 623 BGN
БФП: 97 623 BGN
Общо изплатени средства: 105 098 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 080 BGN
2013 81 017 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 098 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 468 BGN
2013 68 865 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 333 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 612 BGN
2013 12 153 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 765 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени работни посещения
Индикатор 5 Брой разработени практически ръководства-наръчници
Индикатор 6 Брой организирани и проведени кръгли маси, пилотно обучение, пресконференция
Индикатор 7 Брой експерти, включени в посещенията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз