Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0052-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инициатива за иновации в социалната икономика
Бенефициент: Сдружение "Знание" - гр. Ловеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 02.04.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Установяване на транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултати в сферата на социалната икономика.
Дейности: 1. Координационна среща на експертите в България Разпределение на задължения и отговорности между експертите – местни и международни. Договаряне на план за вътрешен мониторинг на проекта. Запознаване с методологията на изпълнение на проект OSMOSI на италианския партньор.
2. Експертен анализ на моделите и практиките, прилагани в България от НПО, бизнес и публичния сектор в областта на социалната икономика. Да се анализира моментното състояние в областта на социалното предприемачество в България. Да се идентифицират конкретни представители от целевата група, потенциални участници в обученията и работното посещение. Да се оценят специфичните нужди от обучение и консултиране.
3. Разработване на индивидуални планове за обучение. Да се идентифицират индивидуалните потребности от обучение и консултиране на участниците в работното посещение и се предложат дейности за задоволяване на потребностите.
4. Практическо ръководство с описание на методологията за създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия. Споделяне и разпространение на модел за сътрудничество и подпомагане на социалното предприемачество. Описание на конкретни стъпки и подходи при прилагане на модела.
5. Работно посещение в Италия. Обучение на място и наставничество. Да се трансферира опита на италианския партньор в проекта. Повишаване на знанията, уменията и информираността на представители на целевата група. Създаване на предпоставки за пренасяне на опита в България.
6. Наръчник „Нови възможности за социалните предприятия. Италианският опит в българска среда” Да се популяризира сред широк кръг организации, институции, фирми иновативния модел за партньорство в сферата на социалната икономика. Да се предложат конкретни практически съвети как модела може да бъде адаптиран в България. Да се представи модела по един експертен и съобразен с действителността в България начин.
7. Обучение на представители на НПО, бизнес и местната власт. Повишаване на знанията и практическите умения на представители на НПО, МСП и местна власт да си сътрудничат и да повишават възможностите за социално предприемачество в България.
8. Конференция на бъдещето Да се сподели опита с представители на целевата група и заинтересованите страни. Да се споделят резултатите, изводите и препоръките от проекта с по-широк кръг от представители на целевата група. Да се представят публично препоръките за прилагане на модела в България. Да се допринесе към изграждането на визия за бъдещото развитие на социалната икономика в България с участието и партньорството на всички заинтересовани страни.
9. Информационна кампания Да се повиши информираността за целите, дейностите и постигнатите резултати от проекта. Да се повиши чувствителността и се наблегне на важността на социалното предприемачество и социалния бизнес в България.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 555 BGN
Общ бюджет: 149 766 BGN
БФП: 149 766 BGN
Общо изплатени средства: 149 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 111 BGN
2013 26 342 BGN
2014 89 284 BGN
2015 0 BGN
149 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 994 BGN
2013 22 391 BGN
2014 75 892 BGN
2015 0 BGN
127 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 117 BGN
2013 3 951 BGN
2014 13 393 BGN
2015 0 BGN
22 461 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой часове работа на експертите по дейности 2, 3, 4, 6 и 7
Индикатор 5 Брой представители на целевата група, участвали в обмен на опит по проект 0052
Индикатор 6 Брой разработени материали за обучения по проект 0052
Индикатор 7 Брой институции, участващи в диалога за имплементирани на модела
Индикатор 8 Брой препоръки за прилгане на модела и промени в нормативни документи
Индикатор 9 Брой часове консултанти, разработващи комуникационен план и публикации
Индикатор 10 Експертен анализ - Оценка на моментното състояние
Индикатор 11 Барзаботени индивидуални планове. Установени индивидуални нужди от обучение и консултации
Индикатор 12 Разработено практическо ръководство. Описан иновативен модел на взаимодействие.
Индикатор 13 Брой представители на целевите групи повишили информираността си, знанията и уменията си
Индикатор 14 Разработен наръчник за прилогани на иновативния модел в България
Индикатор 15 Реализирани обучения по проект 0052
Индикатор 16 Предприети мерки за подобрение на средата в България за развитие на социална икономика
Индикатор 17 Брой представители на целевата група, участващи в обучения по проект 0052
Индикатор 18 Повишена информираност на представители на целевата група и заинтересованите страни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз