Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0096-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Пилотно въвеждане в български контекст на концепцията експерти от опит, преживели социално изключване
Бенефициент: Фондация „Глобална Инициатива в психиатрията – София”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 02.04.2012
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаване на институционалния капацитет сред структурите, отговорни за активно включване на уязвими групи хора, традиционно изключени от пазара на труда
Дейности: 1. Администрация и управление на проекта За успешното осъществяване на дейностите по проекта, е необходимо функционирането на административен екип, който да осъществява оперативното управление и администриране на дейностите по проекта, състоящ се от ръководител, координатор и счетоводител. С оглед плавното протичане и съгласуване на дейностите по проекта ще бъде създадена координационна група с представители на партньорските организации, която ще провежда регулярни месечни срещи (на място, телефонни или Скайп конферентни разговори и е-мейл комуникация) с цел обсъждане на принципни въпроси, свързани с управлението на проекта и взимане на стратегически решения. Всички експерти, които ще бъдат наети в рамките на проекта, са вътрешни за партньорските организации лица, поради което за назначаването им, няма да се минава през специална процедура за подбор на персонала.
2. Въвеждане на концепцията за Експерти от опит (ЕО) в български контекст В контекста на проекта, „експертите от опит” са лица със специфична експертиза, придобита посредством лични преживявания и опит в социалното изключване. Това знание трябва да бъде разглеждано като алтернативно и равнопоставено на академичното знание. В този смисъл, те биха могли успешно да си сътрудничат с професионалистите и да имат взаимно допълващи се функции. Създаването на работни места за „експерти от опит” като интеграционни (социални) работници ще увеличи шансовете им за включване и ще подобри начините за участие на хората от различните уязвими групи в обществото. В Западна Европа, САЩ, Австралия и др. концепцията за „експерт от опит” вече има традиции. Съществуват специализирани курсове и обучителни програми за тези експерти, като в някои страни те дори са развити в бакалавърска степен. „Експертите от опит” работят на различни платени и неплатени позиции по професионален начин. Формулират се и се разработват позиции и длъжностни характеристики. За въвеждането на все още непопулярната у нас иновативна концепция за ЕО, предвиждаме следните поддейности. 2.1 Изработване на адекватна за българския контекст дефиниция за ЕО, вкл. уточняване на най-подходящ български превод на термина „експерт от опит” За тази цел ще бъде създадена работна група от представители на Кандидата, Партньор 1, Партньор 2 и заинтересованите страни, която ще се проведе в рамките на откриващата среща по проекта. Реализирането на тази дейност ще мине през 2 етапа. 2.1.1 Въвличане на ключовите агенти, имащи отношение към заетостта и социалното включване Ще бъде съставен списък с представители от ключовите структури, имащи отношение към заетостта и социалното включване, както и с представители на заинтересованите страни. Ще бъдат проведени срещи, на които ще се представи моделът за ЕО, както ще се осигури подкрепа за неговото по-нататъшно реализиране. Ще бъде отправена и покана до институциите, организации и експерти, които са проявили интерес към проекта за участие в работна група за изработване на дефиниция. Тази дейност се осъществява от Кандидата съвместно с Партньор 2 през месец 1 и 2 от проекта. 2.1.2 Откриваща среща по проекта През месец 2 от проекта ще се проведе 4-дневна откриваща среща по проекта, в която през първия ден ще вземат участие Кандидатът, Партньор 1 и Партньор 2 – ще бъдат разгледани основните цели с индикаторите по постигането им, както и графикът на дейностите; ще бъдат препотвърдени и детайлизирани параметрите на направените вече уговорки, поетите ангажименти и разпределението на отговорностите. През втория и третия ден в рамките на работна група от представители на трите партньорски организации и на различните заинтересовани страни, ще бъде изработена дефиниция за ЕО в съответствие с местния контекст. На четвъртия ден от откриващата среща ще се проведе откриваща пресконференция, по-подробно описана в дейност 6 – Информиране и публичност. 2.2 Описание на добра практика – в рамките на тази дейност, която ще бъде осъществена в рамките на месец 3-5 от проекта, Партньор 1 ще компилира материали, изследвания и статии за ефективността от въвличането на експерти от опит е европейската и световната практика, ще опише историята и начина на въвеждане на модела в Германия, както и прилагането му понастоящем, подкрепено с качествени и количествени доказателства за неговата ефективност. Ще анализира трудностите, предизвикателствата и благоприятстващите фактори за въвеждането на концепцията в Германия. Тези материали ще бъдат събрани, преведени и отпечатани в сборник на български език с тираж от 500 копия, който ще бъде разпространяван сред заинтересованите по проекта страни – предимно потенциални работодатели, проявяващи интерес към прилагане на модела (т.е. наемане на експерти от опит), законодатели и образователни институции/ експерти със заявени интереси за работа по модела. 2.3 Анализ на българското законодателство: формулиране на препоръки, области за интервенция и план за действие. Отговорен за реализирането на тази дейност, която ще се случи през месец 3-6 от проекта, е Партньор 2, който съвместно с Кандидата в рамките на експертна група, базирайки се на описанието на добрата практика, ще извърши следните дейности. 2.3.1. Анализ на нормативната база Целта на правния анализ е да се изследват основните сфери от българското законодателство, които имат отношение към въвеждането на концепцията за „експерт от опит” като неразделна част от борбата със социалното изключване, предоставянето на ефективна подкрепа и качествена социална грижа за уязвими групи хора и да се очертаят сферите, където е необходимо да се предприемат промени в тази насока. Анализът, също така, ще спомогне за идентифицирането на звената (служби, институции и др.), които играят важна роля за предприемането на последващи стъпки по промяна на правната рамка в идентифицираните сфери. Анализът ще обхване: 1) действащите нормативни актове, регламентиращи предоставянето на социални услуги, както и действащите методологии за предоставянето на такива услуги; 2) държавните стандарти за придобиване на професионална квалификация и преквалификация по професии в социалната сфера; 3) процедурата за въвеждане на нова професия в Националната квалификация на длъжностите и професиите. 2.3.2 Изготвяне на препоръки и план за действие за въвеждане на концепцията експерт от опит в българското законодателство На основата на изводите, направени в анализа на българското законодателство, ще бъде съставен предварителен списък с препоръки с оглед въвеждането на концепцията за ЕО в българското законодателство. Ще бъде изготвен и предварителен план за действие, който ще очертава основните стъпки за последователно и цялостно въвеждане на концепцията в правната уредба, времевата рамка и организациите/ институциите, които е препоръчително да вземат участие във всеки един етап от изпълнението му. 2.3.3. Обсъждане с ключовите агенти и финализиране на препоръките и плана за действие за въвеждане на концепцията за ЕО Ще бъде проведена 1 работна среща (с продължителност половин ден) с представители на идентифицираните в плана за действие заинтересовани институции и ще бъде сформирана 1 фокус група с представители на други страни (с продължителност половин ден). На работната среща с представители на държавните институции, общо 12 участника, ще бъде представен анализът на българското законодателство и ще бъдат обсъдени подготвените препоръки и проект на план за действие, както и реалните възможности за тяхното въвеждане и изпълнение. Участници във фокус групата ще бъдат представители на НПО, потребители на социални услуги, социални работници, образователни експерти и доставчици на социални услуги, общински структури и служби. Ще бъде организирана 1 среща на фокус групата за обсъждане на изготвените препоръки и план за действие с 10 участника. Предварително участниците ще се запознаят с изготвеният анализ на българското законодателство и с резултатите от работната среща с представителите на заинтересованите институции. Целта на фокус групата е да се представят различните гледни точки на отделните участници в процеса на предоставяне на социална грижа за лица, живеещи в социална изолация, с оглед финализиране на препоръките и плана за действие за въвеждане на концепцията за ЕО в българското законодателство. Като резултат от работната среща и фокус групата, които ще бъдат документирани с протоколи, ще бъде изготвен краен вариант на препоръките и плана за действие. В срещата и във фокус групата ще вземат участие експерти от страна на Кандидата и на Партньор 2.
3. Създаване на работещи механизми за въвеждане на концепцията за „експерт от опит” В рамките на тази дейност ще стартира същинското прилагане на плана за действие според идентифицираните области за интервенция, което включва следните действия. 3.1. Организиране на дискусия - кръгла маса с представители на заинтересованите страни, общо 10 участника, в рамките на която ще се представи дефиницията и концепцията за ЕО, анализа на законодателството и плана за действие; ще се отправят покани за сформиране на работни групи по различните области за интервенция – тази дейност се лидерства от Кандидата и ще се осъществява съвместно с Партньор 2 през месец 7 от проекта. Продукт от кръглата маса ще бъде изготвянето и подписването на Харта - декларация за подкрепа на идеята и ценностите на подхода, както и за въвеждане на модела. 3.2. Сформиране на работни групи – ще бъдат сформирани 3 работни групи – за всеки компонент от идентифицираните в плана за действие области за интервенция, които ще работят в рамките на месец 8-10 от проекта 3.2.1. Работна група за изработване на препоръки за въвеждането на професията ЕО в Национална класификация на професиите и длъжностите Работната група (10 участника, 2 срещи) ще обединява експерти в областта на трудовото законодателство и отношения; представители на НПО и общински структури в социалната сфера; потребители на социални услуги и представители на Кандидата и Партньор 2. Ще бъдат организирани срещи на работната група, на които ще се изготвят конкретни законодателни предложения с цел въвеждането на професията ЕО в Национална класификация на професиите и длъжностите. 3.2.2 Изработване на препоръки към държавни образователни изисквания (ДОИ) за ЕО – Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) Работната група (10 участника, 2 срещи) ще обединява образователни експерти, представители на НПО и общински структури в социалната сфера; потребители на социални услуги и представители на Кандидата и Партньор 2. Ще бъдат организирани срещи на работната група, на които ще се изготвят конкретни законодателни предложения с цел изработване на ДОИ за ЕО. 3.2.3 Промяна на препоръки за промяна в методики за предоставяне на социални услуги Работната група (10 участника, 2 срещи) ще обединява експерти в областта на социалното законодателство; доставчици на социални услуги (в т.ч. НПО и общински служби); социални работници; потребители на социални услуги и представители на Кандидата и Партньор 2. Ще бъдат организирани срещи на работната група, на които ще се изготвят конкретни законодателни предложения с цел въвеждането на концепцията за ЕО в методиките за предоставяне на социални услуги.
4. Изграждане на капацитет посредством обмяна на опит на място През месец 8 представители на Кандидата, Партньор 2 и на участниците в работните групи (т.е. 10 представители на заинтересованите страни) ще извършат 5-дневно работно посещение в гр. Бремен, Германия, където ще посетят служби в областта на психичното здраве с цел обмяна на опит. Партньор 1 ще планира програмата на визитата, ще разработи и проведе семинар, в рамките на който ще предостави информация за историята, прогреса и постиженията на подхода, трудностите за въвеждането му и ще консултира неговото прилагане в България.
5. Разработване на обучителни програми Тази дейност е от ключово значение за т.нар. „разпространение” на практиката, тъй като продуктите от нея, а именно – обучителните програми, ще могат да се ползват за подготовка на неограничен брой експерти от опит, тандеми или работни екипи от професионалист и ЕО, както и от работодателите, които желаят да внедрят тази практика в организацията си. Това е ценно за осигуряването на устойчивост на резултатите от проекта. При разработването на обучителните програми ще се концентрираме върху една от традиционно най- уязвимите и традиционно изключени групи хора – хората с психични проблеми. Ето защо, върху програмите ще работят: двама психично-здравни професионалисти, доказали се като обучителни експерти от ГИП-София /Кандидата/; двама потребители на психично-здравни услуги от България; един обучителен експерт и един ЕО в областта на психичното здраве от „Инициатива за социална рехабилитация” /Партньор 1/ - които работят в тандем при предоставянето на обучения за тандеми в Германия. 5.1. Обмяна на опит на обучители на място През месец 9 от проекта двамата обучителни експерти и двамата потребители от България ще осъществят 5-дневно посещение в Бремен, където съвместно с обучителния тандем (съставен от професионалист и ЕО) от Германия ще обсъдят адаптирането на съществуващите немски обучителни програми в България и ще изработят гръбнака на трите обучителни програми. Отговорен за планиране на „съдържанието” и програмата на работното посещение е Партньор 1. 5.2. Изработване на предварителен вариант на трите обучителни програми След завръщането си в България, през месец 10-12, обучителните експерти и двамата потребители на психично-здравни услуги ще продължат да работят по разработването на обучителните програми, като междувременно ще се консултират онлайн с колегите си от Германия. Отговорен за тази дейност е Кандидатът. 5.3. Финализиране на работата по трите обучителни програми През месец 13 от проекта двамата немски обучителни експерти (психично-здравен професионалист и ЕО) ще осъществят партньорско посещение в България, за да супервизират местния екип, работещ по изготвянето на обучителните програми, и да консултират окончателния вариант на трите програми. Лидер на тази дейност е Кандидатът. След изготвянето на обучителните програми, курсовете ще бъдат пилотирани сред представители клиентите и професионалистите от Дневен център за възрастни с психични увреждания в гр. София - район Слатина, управляван от ГИП-Софи - с цел апробиране на програмите и оценка на ефективността.
6. Информиране и публичност 6.1. Провеждане на откриваща пресконференция с 20 участника– през месец 2. Представянето на проекта ще бъде направено от представители на кандидата и партньорските организации в рамките на откриващата среща (виж дейност 2.1.2). Отговорност за цялостната реализация на тази дейност носи Кандидатът. 6.2. Съставяне, дизайн, отпечатване и разпространение на информационна дипляна (с тираж 2000 бр.), съдържаща дефиниция и описание на модела за ЕО, която ще бъде отпечатана през месец 6 от проекта. Тя е предназначена за разпространение сред: НПО, Дирекции „Социално подпомагане”, Дирекции „Бюро по труда”, социални служби, служби и организации с обществено предназначение (вкл. лекарски кабинети и лечебни заведения, църковни организации, общински и държавни служби, културни центрове и други) и общото население. Ще бъдат изработени и информационни табели за офисите на трите организации с цел оповестяване на работата им по проекта и финансовата подкрепа от страна на ОП „РЧР” и ЕСФ на ЕС. За осъществяването на тази дейност отговаря Кандидатът. 6.3. Популяризиране на модела на експертите от опит в България: работа с медии (регулярно изпращане на прес съобщения, иницииране на интервюта и др.), публикуване на статии в онлайн платформи за търсене на работа (jobs.bg и др.). Кандидатът лидерства тази дейност, която ще бъде осъществяване в рамките на месец 2-14. 6.4. Провеждане на заключителна конференция с 30 участника през месец 14 с участието на представители на Кандидата, Партньор 1, Партньор 2 и на заинтересованите страни (основно участници в работните групи – виж дейност 3.2). Събитието ще бъде организирано от Кандидата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 194 BGN
Общ бюджет: 126 663 BGN
БФП: 126 663 BGN
Общо изплатени средства: 126 663 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 039 BGN
2013 98 624 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 663 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 833 BGN
2013 83 830 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 663 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 206 BGN
2013 14 794 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 999 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой участници в посещенията за обмяна на опит
Индикатор 2 брой участници в обмяна на обучители на място
Индикатор 3 брой проведени фокус групи и брой участници
Индикатор 4 брой създадени работни групи
Индикатор 5 брой проведени кръгли маси 0096
Индикатор 6 брой проведени публични събития 0096
Индикатор 7 брой проведени работни срещи с ключови агенти
Индикатор 8 брой разработени анализи с изготвени препоръки и план за действие
Индикатор 9 брой добри практики, въведени в България
Индикатор 10 брой издадени сборници за добри практики
Индикатор 11 брой издадени информационни дипляни
Индикатор 12 брой Харти-декларации за подкрепа за въвеждане на модела
Индикатор 13 брой създадени устойчиви мрежи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз