Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0058-C0001
Номер на проект: ESF-1107-02-02003
Наименование: Алтернатива за устойчива заетост в общините Несебър и Поморие
Бенефициент: Сдружение ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ СПА И УЕЛНЕС ТУРИЗЪМ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 09.03.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Реализация на комплекс от дейности насочени към подобряване уменията за учене и професионална реализация на лица от социално уязвимите групи. Активизиране на устойчиво партньорство между заинтересованите страни от неправителствения сектор и работодател за подобряване социалния капитал в общините в България. Алтернатива за последваща устойчива заетост на лицата от социално уязвимите групи, чрез обществено значима дейност ве медиите или при доставчик на социални услуги. Подобряване качеството на живот на хората от социално уязвимите групи в общините с характерна сезонна заетост – Несебър и Поморие, чрез специализирани обучения и стаж, създавайки възможност за последващо упражняване на гъвкава заетост – ве медиите и в туризма Подбряване на икономическото развитие на региона, чрез повишаване на уменията за общуване на чужд език, инициативност, предприемачество и дигитална компетентност, крайно необходими за цялостното подобряване на туристическия продукт в региона. Постигане на
Дейности: 1. Управление на проекта. Установяването на система за управление и реализация на проекта е систематичен начин на работа, който има за цел да осигури планово протичане, подходящ контрол и успешно финализиране на проекта.
2. Кампания за идентифициране на целевите групи. Сформиране на предварителни групи потенциални потребители с подходящ профил за участие в обучения в групи и стаж.
3. Адаптация и организация. Адаптиране на програмите за обучение към индивидуалните умения и потребности на участниците в обучението. Създаване на подходяща организация и участие на обучаемите лица при разработката на индивидуалните планове за обучение при включването им в група.
4. Провеждане на мотивационно обучение от ДБТ. Подготовка и мотивиране на предварителни групи потенциални потребители с подходящ профил за участие в обучения в групи и стаж.
5. Процедура за избор на изпълнител. Спазване на приложимата нормативна уредба за избор на изпълнители.
6. Провеждане на обучение по ключови компетенции. Планирани са обучения: Обучение по английски език; Обучение по руски език; Обучение по френски език; Обучение по полски език; Обучение по гръцки език; Обучение по немски език.
7. Провеждане на професионално обучение. Представителите на целевата група ще преминат професионално обучение по следните професии: Оператор на компютър, специалност Текстообработване; Сътрудник малък и среден бизнес, специалност Малък и среден бизнес; Сътрудник в бизнес услуги, специалност бизнес – услуги.
8. Стаж. Практикуване и надграждане на придобитите умения по ключови компетенции и професионално обучение.
9. Посреднически услуги за лицата, преминали обучение. Създаване на възможност за последваща заетост на лицата, включени в проектните дейности.
10. Информираност и публичност. Да информира потенциалните участници в проекта, представители на целевите групи за възможностите за включване в проекта и ползите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 175 542 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 35 108 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 108 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 108 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 842 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 842 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 266 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 266 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз