Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0050-C0001
Номер на проект: ESF-1107-05-05001
Наименование: Опора в живота с добрите практики на ЕТ "Деси-Веси-Митко Василев"
Бенефициент: ЕТ "Деси-Веси - Митко Василев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 06.03.2012
Дата на приключване: 06.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е активиране и успешна интеграция на лица от уязвимите групи на пазара на труда в общините Враца и Мездра, чрез предоставяне на обучение по дигитална компетентност, обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация по професиите ”Хлебар-сладкар”, „Готвач” и „Сервитьор - барман” и включване в стажуване на успешно завършилите обучението си лица.
Дейности: 1. Организация на дейностите. Екипът на проекта ще изготви План за действие, включващ отговорности и срокове. По плана ще се ръководи и координира изпълнението на проекта.
2. Провеждане на тръжни процедури. За необходимите доставки и услуги ще бъдат организирани и проведени тръжни процедури съгласно изискванията на възложителя и законодателството.
3. Визуализация и информиране на обществеността. Предвижда се да бъдат проведени две пресконференции за представители на местните медии, изработване на 1 брой постоянна обяснителна табела, 4 информационни табели, по една за всеки от партньорите.
4. Идентифициране на обезкуражени и неактивни лица сред маргинализирани общности. Дейността предвижда 1.5 месеца преди стартиране на обучението по съответната специалност, в рамките на 2 седмици да се извърши идентифициране на уязвими, неактивни и обезкуражени лица на пазара на труда.
5. Мотивиране на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. Дейността включва работа с идентифицираните лица, които ще бъдат включени в предвиденото по проекта обучение, за мотивирането им за успешно участие в дейностите по проекта. За дейността е предвидено да се изпълнява в рамките на 1 месец преди стартиране на съответното обучение по професионална квалификация.
6. Професионално обучение по професията ”Хлебар-сладкар”. Придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност „Производство на сладкарски изделия” от 12 лица от община Враца.
7. Професионално обучение по професията ”Готвач”. Придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” от 12 лица от община Мездра.
8. Обучение за придобиване на ключова компетентност 4 - дигитална компетентност. Придобиване на ключова компетеност 4 – дигитална компетентност от 11 лица от община Мездра като допълнение към обучението за част от професията „Сервитьор – барман”.
9. Обучение за придобиване на част от професията „Сервитьор – барман”. Придобиване на професионална квалификация по част от професията „Сервитьор – барман” от 11 лица от община Мездра.
10. Предоставяне на посреднически услуги за осигуряване на възможност за стажуване при работодател. Дейността предвижда провеждане на подбор от Кандидата, съвместно с работодателите измежду успешно завършилите обучението си лица по съответната специалност.
11. Включване в стажуване на успешно завършилите обучение. Дейността предвижда стажуване за период от 3 месеца на всички лица, успешно завършили обучението си по професионална квалификация, във фирмите на Работодатели, които имат сключено споразумение за осигуряване на възможност за стаж с Кандидата.
12. Отчетност и приключване. Всеки член от екипа на проекта ще представя месечен отчет на ръководителя на проекта. Ежемесечно ще се изготвят справки за изпълнените дейности и отчитане изразходваните средства от безвъзмездната помощ. Изготвяне на искания за междинни плащания. Счетоводителят ще води редовна и точна финансова-счетоводна отчетност за изпълнение на проекта. След приключване на проекта ще се изготвят Финален технически отчет и Финален финансов отчет пред Възложителя.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 180 BGN
Общ бюджет: 92 591 BGN
БФП: 92 591 BGN
Общо изплатени средства: 92 083 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 236 BGN
2013 70 847 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 083 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 051 BGN
2013 60 220 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 271 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 185 BGN
2013 10 627 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 812 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз