Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0079-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/062-01
Наименование: "Почистване на речното корито на река Бистрица и река Марица в района на вливането на река Бистрица в река Марица и изграждане на зашитни съоръжения и системи за укрепване на речните брегове за предпазване от ерозия и наводнения в района на вливането- град Долна Баня"
Бенефициент: община Долна Баня
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Долна баня
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението на община Долна баня чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения
Дейности: дейност 2 (Управление на проекта)
дейност 3 (Строителство)
дейност 4 (Разпространение на информация и публичност)
дейност 5 (Одит на проекта)
дейност 6 (Правни услуги)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 017 495 BGN
Общ бюджет: 840 909 BGN
БФП: 840 909 BGN
Общо изплатени средства: 798 864 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 840 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 338 317 BGN
2013 460 547 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
798 864 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 714 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 302 705 BGN
2013 412 068 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
714 773 BGN
В т.ч. Национално финансиране 126 136 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 612 BGN
2013 48 479 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 091 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз