Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0043-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/060
Наименование: "Почистване и укрепване на коритото на река Крива река и участък от коритото на река Факийска в регулацията на село Факия, община Средец за предотвратяване на наводнения"
Бенефициент: Община Средец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 28.06.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Средец
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за създаване на нови възможности за устойчиво развитие в община Средец чрез ограничаване рисковете от наводнения и намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда от тях.
Дейности: дейност 1 Сформиране на звено за управление и мониторинг на проекта
дейност 2 Провеждане на дни на отворени врати и осигуряване на публичност по проекта
дейност 3 Подготовка на тръжна документация за възлагане на СМР
дейност 4 Подготовка на тръжна документация за възлагане на строителен надзор
дейност 5 Провеждане на процедура за възлагане на СМР
дейност 6 Провеждане на процедура за възлагане на строителен надзор
дейност 7 изпълнение на строително-монтажни работи
дейност 8 Изпълнение на строителен надзор
дейност 9 Приемане на обекта
дейност 10 Медийно представяне на резултатите от проектните дейности
дейност 11 Отчитане и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 787 412 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 369 BGN
2013 0 BGN
2014 - 17 369 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 541 BGN
2013 0 BGN
2014 - 15 541 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 828 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 828 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 2 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 3 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз