Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0034-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/059-01
Наименование: Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в село Дагоново и село Краище, община Белица
Бенефициент: Община Белица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Белица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се ограничат и максимално предотвратят рисковете и щетите за живота и здравето на населението в Община Белица, чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения. Тя напълно кореспондира с основната цел на схемата, която е „Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в 178-те „малки” общини чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения”.
Дейности: дейност 1 (Управление, контрол и отчитане на проекта)
дейност 2 (Дейности по публичност и визуализация на проекта)
дейност 3 (Подготовка и изпълнение на тръжни процедури)
дейност 4 (Извършване на СМР предвидени в проекта)
дейност 5 (Строителен надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 052 586 BGN
Общ бюджет: 991 200 BGN
БФП: 988 599 BGN
Общо изплатени средства: 939 169 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 988 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 939 169 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
939 169 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 840 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 840 309 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
840 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 148 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 860 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 860 BGN
Финансиране от бенефициента 2 601 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз