Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/056
Наименование: Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, община Главиница
Бенефициент: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Главиница
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е да се подобри качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяването на рискове от наводнения, на жителите на Община Главиница, чрез осъществяване на мероприятия за предотвъртяване на наводнения върху обект в село Долно Ряхово. Проектът ще подпомогне местното развитие и ще повиши конкурентоспособността и привлекателността не само на Община Главиница, но и на региона като цяло. Настоящия проект има за цел да подобри техническата инфраструктура на територията на Община Главиница за защита на населението от наводнения. С настоящето проектно предложение се предвижда да се извършат следните инвестиции: „Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в с.Долно Ряхово, община Главиница”
Дейности: дейност 1 (Подготовка за изпълнение на проекта)
дейност 2 (Изготвяне на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки)
дейност 3 (Строителство)
дейност 4 (Строителен надзор)
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Управление на проекта)
дейност 8 (Приемане на инвестицията и въвеждане на обекта в експлоатация)
дейност 9 (Отчитане на проекта пред ОПРР и получаване на субсидията)
дейност 10 (Информираност и публичност на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 969 567 BGN
Общ бюджет: 651 505 BGN
БФП: 651 505 BGN
Общо изплатени средства: 618 929 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 651 505 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 322 381 BGN
2014 296 548 BGN
2015 0 BGN
618 929 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 553 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 288 446 BGN
2014 265 333 BGN
2015 0 BGN
553 779 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 935 BGN
2014 31 216 BGN
2015 0 BGN
65 150 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 2 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 3 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз