Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0046-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/053-02
Наименование: Корекция на р.Буновска, с.Буново община Мирково
Бенефициент: Община Мирково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Мирково
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е да се подобри качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяването на рискове от наводнения, на жителите на село Буново, община Мирково.Настоящият проект има за цел да подобри техническата инфраструктура на територията на Община Мирково за защита на населението от наводнения. Чрез ограничаване и максимално предотвратяване на щетите и риска за живота и имуществото на жителите на с. Буново, подобряване качеството на околната среда на територията на населеното място и общината, повишаване на възможностите за развитие и стандарта на живот на населението, ще се подпомогне местното развитие, ще се повиши конкурентоспособността и привлекателността не само на село Буново, но и на община Мирково като цяло. Проектното предложение цели както да подпомогне местното развитие, като подкрепи реализацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиции, така и да подобри качеството и средата на живот.
Дейности: дейност 1 (Подготовка за изпълнение на проекта)
дейност 2 (Изготвяне на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки)
дейност 3 (Строителство)
дейност 4 (Строителен надзор)
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Управление на проекта)
дейност 8 (Приемане на инвестицията и въвеждане на обекта в експлоатация)
дейност 9 (Отчитане на проекта пред ОПРР и получаване на субсидията)
дейност 10 (Информираност и публичност на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 989 414 BGN
Общ бюджет: 782 706 BGN
БФП: 782 312 BGN
Общо изплатени средства: 743 197 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 782 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 297 001 BGN
2013 208 514 BGN
2014 237 682 BGN
2015 0 BGN
743 197 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 664 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 265 738 BGN
2013 186 565 BGN
2014 212 663 BGN
2015 0 BGN
664 966 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 263 BGN
2013 21 949 BGN
2014 25 019 BGN
2015 0 BGN
78 231 BGN
Финансиране от бенефициента 394 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 2 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 3 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз