Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/052
Наименование: Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни Чифлик
Бенефициент: Община Долни чифлик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Долни чифлик
Описание
Описание на проекта: Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите от наводнения и ерозия за населението в Община Долни чифлик и опазване на човешкия живот и здраве, посредством изграждане и укрепване на значими и полезни дребномащабни съоръжения, допринасящи за устойчиво развитие.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта) дейността се извършва 3,4,5,6,19 и 20 месеци от началото на проекта
дейност 3 (Процедура за избор на изпълнител, правни услуги )
дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект: „Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни чифлик” )
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Строителен надзор)
дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите в експлоатация) дейността се извършва 11,12 и 19 месеци от началото на проекта
дейност 8 (Независим финансов одит) дейността се извършва 8 и от 13 до 20 месеци
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 995 818 BGN
Общ бюджет: 977 000 BGN
БФП: 977 000 BGN
Общо изплатени средства: 928 150 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 977 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 331 109 BGN
2013 254 674 BGN
2014 342 366 BGN
2015 0 BGN
928 150 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 830 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 296 256 BGN
2013 227 866 BGN
2014 306 328 BGN
2015 0 BGN
830 450 BGN
В т.ч. Национално финансиране 146 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 854 BGN
2013 26 808 BGN
2014 36 039 BGN
2015 0 BGN
97 700 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз