Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/051
Наименование: Изпълнение на дейности по укрепване на речните брегове и дъно на река Голяма река в регулацията на гр. Стражица и дейности по укрепване на речните брегове и дъно на дерето в с. Горски Сеновец
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е запазване на сигурността и предотвратяване на наводнения на територията на град Стражица и с. Горски сеновец чрез направа на облицовка на коритата на р. Голяма река и дере в с. Горски Сеновец. Общата цел на проектното предложение съответства на общата цел на Операция 4.1 «Дребномащабни местни инвестиции», а именно « Подкрепа на местното развитие чрез реализация на важни и полезни дребно мащабно проекти»
Дейности: дейност 1 (Провеждане на процедури за избор на изпълнител и строителен надзор на СМР по проекта)
дейност 2 (Изпълнение на СМР за направа на облицовка на коритата )
дейност 3 (Осигуряване на публичност и информираност )
дейност 4 (Мониторинг и одит на проекта.)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 049 927 BGN
Общ бюджет: 1 047 685 BGN
БФП: 1 047 685 BGN
Общо изплатени средства: 995 301 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 047 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 349 101 BGN
2013 126 801 BGN
2014 519 400 BGN
2015 0 BGN
995 301 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 890 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 312 353 BGN
2013 113 453 BGN
2014 464 726 BGN
2015 0 BGN
890 533 BGN
В т.ч. Национално финансиране 157 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 747 BGN
2013 13 347 BGN
2014 54 674 BGN
2015 0 BGN
104 769 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз