Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0026-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/048-01
Наименование: "Благоустрояване и покриване на участък от дерето в с. Черноочене- център от водостока на Републиканския път I-5 до УПИ V и VI кв.7 по ПУП на с. Черноочене"
Бенефициент: Община Черноочене
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Черноочене
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение по същество представлява инвестиция, насочена към предотвратяване риска от наводнения, причинени от излизането на водата от дерето , като мярка за предотвратяване на материалните и нематериални щети, които наводненията предизвикват в с.Черноочене. То е в пълно съответствие с изискванията на ОП „Регионално развитие” и отговаря на основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ , а именно ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в 178-те „малки” общини чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения
Дейности: Дейност 2: Организация и управление на проекта
Дейност 3 : Информационна кампания, публичност и визуализация
Дейност 4 : Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по дейностите на проекта
Дейност 5 : Изпълнение на строително-монтажни работи
Дейност 6 : Строителен надзор
Дейност 7 : Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 029 519 BGN
Общ бюджет: 1 008 470 BGN
БФП: 1 008 470 BGN
Общо изплатени средства: 958 047 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 008 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 342 315 BGN
2013 615 732 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
958 047 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 857 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 306 282 BGN
2013 550 918 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
857 200 BGN
В т.ч. Национално финансиране 151 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 033 BGN
2013 64 814 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 847 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз