Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/047
Наименование: Изграждане на охранително канали за защита от наводнения, предизвикани от повърхностни води и корекция на дере на територията на град Мизия
Бенефициент: Община Мизия
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мизия
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е отраничаване и максимално предотвратяване на рисковете за живота на населението в гр. Мизия чрез изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения
Дейности: Дейност 1: Организация на работата по проекта
Дейност 2: Подготовка на документация за провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строително монтажните работи
Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на изпълнител на строително-ремонтните работи
Дейност 4: СМР
Дейност 5: Строителен надзор
Дейност 6: Авторски надзор
Дейност 7: Приемане на изпълнените строително - монтажни работи
Дейност 8: Одит
Дейност 9: Дейности за информация и публичност
Дейност 10: Мониторинг и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 949 299 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз