Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0039-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/045-01
Наименование: "Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово"
Бенефициент: Община Болярово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Болярово
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е да се ограничат и предотвратят рисковете и щетите за живот на населението на община Болярово от наводнения чрез прилагане на устойчеви мерки за техническото и биологично укрепване на р. Поповска в регулацията на гр. Болярово, допринасящи за подобряване възможностите за развитие, качеството на живот, жизнената и работна среда, опазване на околната среда, обезопасяването на региона при проливни дъждове. Инвестиционното предложение предвижда коррекция на р. Поповска в участъка започващ от изпълнения участък «Юг» и завършва до моста за град Елхово. Предвидените дейности не са свързани с добив на подземни богатства и използване на невъзобновяеми природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района.
Дейности: дейност 1 „Сформиране на екип за управление на проекта”
дейност 2 „Мерки за информираност и публичност” дейността се извършва 1,2,13,14,21 и 22 месеци
дейност 3: Избор на изпълнител за подготовка на тръжна документация
дейност 4:„Избор на изпълнител за извършване на техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на град Болярово, община Болярово"
дейност 5: „Избор на изпълнител на независим строителен надзор за обекта”
дейност 6 „Изпълнение на техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на град Болярово, община Болярово”.
Авторски надзор
дейност 7:„Отчетност на проекта”
дейност 8 „Одит”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 535 139 BGN
Общ бюджет: 370 865 BGN
БФП: 362 332 BGN
Общо изплатени средства: 344 216 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 362 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 187 518 BGN
2014 156 698 BGN
2015 0 BGN
344 216 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 307 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 167 779 BGN
2014 140 203 BGN
2015 0 BGN
307 983 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 739 BGN
2014 16 495 BGN
2015 0 BGN
36 233 BGN
Финансиране от бенефициента 8 935 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз