Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0068-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/041
Наименование: "Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на наводнения чрез рехабилитация на охранителен канал"
Бенефициент: ОБЩИНА ИХТИМАН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ихтиман
Описание
Описание на проекта: Проектът има за обща цел изграждане и укрепване на дребномащабнo инфраструктурнo съоръжения за предотвратяване на наводнения, което ще доведе до намаляване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в община Ихтиман, по конкретно в град Ихтиман.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 3 (Извършване на СМР)
дейност 4 (Извършване на строителен надзор
дейност 5 (Извършване на авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Въвеждане на обектa в експлоатация)
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 773 365 BGN
Общ бюджет: 704 653 BGN
БФП: 704 653 BGN
Общо изплатени средства: 669 420 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 704 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 477 553 BGN
2014 191 867 BGN
2015 0 BGN
669 420 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 598 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 427 284 BGN
2014 171 671 BGN
2015 0 BGN
598 955 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 269 BGN
2014 20 197 BGN
2015 0 BGN
70 465 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз