Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/039-01
Наименование: Корекция на дере село Попина, община Ситово
Бенефициент: ОБЩИНА СИТОВО
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Ситово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е да се подобри качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвъртяването на рискове от наводнения, на жителите на Община Ситово, чрез осъществяване на мероприятия за предотвъртяване на наводнения върху обект в село Попина. Проектът ще подпомогне местното развитие и ще повиши конкурентоспособността и привлекателността не само на Община Ситово, но и на региона като цяло. Настоящия проект има за цел да подобри техническата инфраструктура на територията на Община Ситово за защита на населението от наводнения.
Дейности: дейност 1 (Подготовка за изпълнение на проекта)
дейност 2 (Изготвяне на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки)
дейност 3 (Строителство)
дейност 4 (Строителен надзор)
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Управление на проекта)
дейност 8 (Приемане на инвестицията и въвеждане на обекта в експлоатация)
дейност 9 (Отчитане на проекта пред ОПРР и получаване на субсидията)
дейност 10 (Информираност и публичност на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 926 001 BGN
Общ бюджет: 576 357 BGN
БФП: 576 357 BGN
Общо изплатени средства: 547 539 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 576 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 469 BGN
2013 158 700 BGN
2014 375 370 BGN
2015 0 BGN
547 539 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 489 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 051 BGN
2013 141 995 BGN
2014 335 857 BGN
2015 0 BGN
489 903 BGN
В т.ч. Национално финансиране 86 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 418 BGN
2013 16 705 BGN
2014 39 513 BGN
2015 0 BGN
57 636 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 2 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 3 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз