Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0046-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/043-01
Наименование: Укрепване на коритото и брега на река Марица в землището на град Белово участък при фирма "Импрегнация 2000"
Бенефициент: Община Белово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 07.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Белово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на физическите и жизнени условия и повишена безопасност и сигурност на градска среда в град Белово чрез превенция на риска от наводнения.
Дейности: дейност 1 Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител на дейност 1 и провеждане на тръжната процедура
дейност 2 Провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строителните работи
дейност 3 Строителните работи
дейност 4 Авторски надзор
дейност 5 Техническа помощ за организация и управление
дейност 6 Одит
дейност 7 Осигуряване на публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 982 289 BGN
Общ бюджет: 931 117 BGN
БФП: 931 117 BGN
Общо изплатени средства: 884 561 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 931 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 326 611 BGN
2014 277 252 BGN
2015 280 697 BGN
884 561 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 791 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 292 231 BGN
2014 248 068 BGN
2015 251 150 BGN
791 449 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 380 BGN
2014 29 184 BGN
2015 29 547 BGN
93 112 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз