Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0052-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/053-01
Наименование: Изграждане на ЦНСТ в община Поморие
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на социално включване и изграждане на подходяща инфраструктура, предоставяща резидентни социални услуги в общността за децата до 18 години, които напускат или ще бъдат изведени от социалните институциите е общата цел на проектно предложение «Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”. Така формулирана, тя е в пълно съответствие с основната цел на операцията 1.1: „Социална инфраструктура”, а именно „да се осигури подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии”. Проектното предложение се вписва в настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” и предвижда изграждането на социална инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания, съгласно Националната карта на планираните ре
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта. Одит
дейност 2 Консултантски услуги
дейност 3 Извършване на строително – монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)
дейност 4 Авторски надзор
дейност 5 Независим строителен надзор
дейност 6 Доставка на специално и стандартно оборудване и обзавеждане за ЦНСТ
дейност 7 Информация и публичност на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 759 305 BGN
Общ бюджет: 577 712 BGN
БФП: 577 712 BGN
Общо изплатени средства: 577 712 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 577 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 265 757 BGN
2014 312 795 BGN
2015 - 840 BGN
577 712 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 491 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 225 893 BGN
2014 265 876 BGN
2015 - 714 BGN
491 055 BGN
В т.ч. Национално финансиране 86 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 864 BGN
2014 46 919 BGN
2015 - 126 BGN
86 657 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз