Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0040-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/052
Наименование: ЦНСТ за деца с увреждания в град Панагюрище
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 20.03.2012
Дата на приключване: 20.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящото проектно предложение е да се подобри качеството на социалните услуги в община Панагюрище чрез изграждането на нова, отговаряща на съвременните изисквания и стандарти и адекватна на нуждите социална инфраструктура, която заменя институционалната грижа. Изграждането на Центрове за настаняване от семеен тип е основна стъпка в процеса на деинституционализация, гарантираща, че при планирането и предоставянето на социални услуги за деца с увреждания водещо значение имат техните интереси и потребности.
Дейности: дейност 1: Управление и изпълнение на проекта
дейност 2: Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители за строителство, доставка
дейност 3: Строително-монтажни работи по изграждане на ЦНСТ дейността се извършва 7,8,9.10 и от 14 до 19 месеци от началото на проекта
дейност 4: Строителен надзор дейността се извършва от 7 до 11 и от 14 до 19 месеци от началото на проекта
дейност 5: Авторски надзор дейността се извършва от 7 до 11 и от 14 до 19 месеци от началото на проекта
дейност 6: Доставка и монтаж на необходимото специализирано обзавеждане и оборудване на ЦНСТ
дейност 7: Информация и публичност на проекта
дейност 8: Одит на проекта дейността се извършва 2,3,9,13,19,23 и 24
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 764 785 BGN
Общ бюджет: 673 374 BGN
БФП: 673 374 BGN
Общо изплатени средства: 674 987 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 673 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 474 167 BGN
2014 200 820 BGN
2015 0 BGN
674 987 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 572 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 403 042 BGN
2014 170 697 BGN
2015 0 BGN
573 739 BGN
В т.ч. Национално финансиране 101 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 125 BGN
2014 30 123 BGN
2015 0 BGN
101 248 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз