Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.6.02-0022-C0001
Номер на проект: 10-16-16
Наименование: Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2012
Начална дата: 26.03.2012
Дата на приключване: 26.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подобряване капацитета на държавната администрация за осъществяване на ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз (ЕС) чрез използване опита и добрите практики на държави-членки на ЕС
Дейности: Дейност 1 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури по ЗОП В рамките на проекта ще се подготви тръжна документация и ще се проведат процедури по ЗОП за изпълнение на Дейности 2, 3, 5, 6 и 7.
Дейност 2 Обмен на експертиза с Главния секретариат по европейските въпроси (ГСЕВ) към министър-председателя на Република Франция Тази дейност ще включва следните поддейности: • Преглед на нормативната уредба, на други документи и практики на Франция при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за ефективна защита на националния интерес в ЕС, вкл. работа по документи на ЕС с гриф "Limitee" и "Restraint", и осигуряване на достъп до публична информация на национални позиции; • Идентифициране на добрите практики на Франция за защита на националния интерес в ЕС, приложими и в България; • Организиране на работно посещение за обмен на практики в ГСЕВ към министър-председателя на Република Франция ; • Организиране на едномесечен стаж за български експерти в ГСЕВ; • Сключване на Споразумение за партньорство с ГСЕВ на Франция по въпросите на ЕС; • Провеждане на Конференция за представяне на добрите практики на Франция. Предвижда се ГСЕВ да окаже институционална подкрепа при организирането на работните посещения и стажа чрез осигуряване на възможности за срещи с френски експерти, зали и техническо оборудване. ГСЕВ също така ще окаже експертна помощ чрез изразяване на становище относно извършените анализи на френското законодателство и практики. При участието си в Конференцията, представители на ГСЕВ ще представят пред Съвета по европейски въпроси най-добрите практики на Франция и други ключови теми относно координацията по въпросите на ЕС. Споразумението за партньорство също ще бъде подготвено съвместно с ГСЕВ.
Дейност 3 Изследване на нормативната уредба и практики при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за изграждане на стратегии за влияние и ефективна защита на националния интерес в ЕС Тази дейност ще включва следните поддейности: • Преглед на българската нормативната уредба, на други документи и практики, свързани с организацията и координацията при защитата на националния интерес в ЕС; • Преглед на нормативната уредба и практики на държави-членки на ЕС при подготовката и съгласуването на документи по въпросите на ЕС с акцент върху механизмите за изгражадане на стратегии за влияние и ефективна защита на националния интерес в ЕС, вкл. работа по документи на ЕС с гриф "Limitee" и "Restraint", и осигуряване на достъп до публична информация на национални позиции; • Идентифициране на добри практики на държавите-членки за защита на националния интерес в ЕС и за достъп до публична информация на национални позиции, приложими в България; • Набелязване на мерки за осъществяване на партньорство с държави-членки по въпросите на ЕС; • Организиране на работни посещения в 3 стари и 3 нови страни-членки на ЕС за обмен на практики и за установяване на контакти и бъдещо партньорство; • Организиране на работно посещение в България за 10 експерта от други държави-членки за обмен на добри практики; • Провеждане на обучение в европейски институт за обучение на държавни служители, свързано с изгражадане на стратегии за влияние и защита на националния интерес в процеса на вземане на решения в ЕС; • Организиране на Конференция съвместно с експерти от други държави-членки за обмен на опит и добри практики. При изпълнението на дейността партньорът ГСЕВ ще окаже експертна помощ чрез изразяване на становище относно извършения анализ на българската нормативна уредба и практики. Представители на ГСЕВ ще се включат и в работното посещение в България, в организирани фокус групи по време на посещението, както и в Конференцията. По време на Конференцията, представителите на ГСЕВ ще се включат в дискусията при представяне на най-добрите европейски практики и ще представят ключови теми относно координацията по въпросите на ЕС. За участие в конференцията ще бъдат поканени и представители на областната и местна администрация.
Дейност 4 Разработване на Концепция за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз и на предложения за промени в нормативни актове и други документи по въпросите на ЕС В рамките на тази дейност ще бъде подготвен проект на Концепция за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз, както и проекти на изменения на нормативни актове и други документи по въпросите на ЕС, или на нови нормативни актове, в случай на необходимост.
Дейност 5 Създаване на Консултативен център чрез обновяване на страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС (www.EUaffairs.government.bg) В рамките на тази дейност ще бъде изготвено техническо задание за обновяване и надграждане на Интернет страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС. Обновяването и надграждането на Интернет страницата трябва да включва и създаване на специален Консултативен център за приемане на мнения и становища. Също така се предвижда провеждане на Кръгла маса с представители на гражданите и бизнеса за популяризиране на новите възможности на Интернет страницата.
Дейност 6 Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се публикуват съобщения на страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС (www.EUaffairs.government.bg) и ще се проведат 3 Конференции за популяризиране на проекта, както и за представяне на постигнатите резултати. Ще бъдат изготвени и отпечатани информационни материали относно целите и резултатите на проекта, документи, изготвени в хода на проекта и разпространени предметни рекламни материали, популяризиращи проекта.
Дейност 7 Провеждане на одит Ще се правят периодични одити, както и цялостен одит на проведените дейности по проекта и направените разходи, и ще се изготвят одитни доклади. Дейността ще гарантира правилното изразходване на средствата по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 978 845 BGN
Общ бюджет: 813 429 BGN
БФП: 813 429 BGN
Общо изплатени средства: 813 429 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 813 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 822 BGN
2013 602 134 BGN
2014 179 473 BGN
2015 0 BGN
813 429 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 691 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 049 BGN
2013 511 814 BGN
2014 152 552 BGN
2015 0 BGN
691 415 BGN
В т.ч. Национално финансиране 122 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 773 BGN
2013 90 320 BGN
2014 26 921 BGN
2015 0 BGN
122 014 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Утвърдена тръжна документация
Индикатор 2 По Дейност 1 - Проведени тръжни процедури по проекта
Индикатор 3 По Дейност 2 - Броя аналитични доклада
Индикатор 4 По Дейност 2 - Идентифици-рани добри практики, приложими в България
Индикатор 5 По Дейност 2 - Работно посещение за 10 участника
Индикатор 6 По Дейност 2 - Проведен едномесечен стаж на 2-ма български експерта
Индикатор 7 По Дейност 2 - Участника в Конференцията
Индикатор 8 По Дейност 2 - Споразумение за партньорство
Индикатор 9 По Дейност 3 - Броя аналитични доклада
Индикатор 10 По Дейност 3 - Идентифици-рани добри практики, приложими в България (качествен показател
Индикатор 11 По Дейност 3 - Обмен на опит за 10 чужди експерта
Индикатор 12 По Дейност 3 - Обмен на опит за по 6 български експерта за всяко работно посещение в 6 държави-членки на ЕС
Индикатор 13 По Дейност 3 - Идентифици-рани потенциални партньорства с държави-членки (качествен показател)
Индикатор 14 По Дейност 3 - Обучени експерта
Индикатор 15 По Дейност 3 - Участника в Конференцията
Индикатор 16 По Дейност 4 - Разработена Концепция съвместно с партньора по проекта
Индикатор 17 По Дейност 4 - Разработени проекти за изменения в нормативни актове и други документи (броят зависи от постигнатите резултати и направените изводи по Дейност 2 и Дейност3), вкл. и правила за мониторинг на изпълнението на ангажиментите, произтичащи от чле
Индикатор 18 По Дейност 5 - Обновена Интернет страница
Индикатор 19 По Дейност 5 - Консултативен център
Индикатор 20 По Дейност 5 - Участника в Кръглата маса
Индикатор 21 По Дейност 6 - Броя публикувани съобщения
Индикатор 22 По Дейност 6 - Броя проведени конференции
Индикатор 23 По Дейност 6 - Комплекта информа-ционни и рекламни материали
Индикатор 24 По Дейност 6 - Участника във всяка Конференция
Индикатор 25 По Дейност 7 - Предадени междинни и окончателен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз