Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0079-C0001
Номер на проект: ESF-1107-18-08003
Наименование: На стаж в медиите
Бенефициент: Сдружение "Устойчиво развитие на селските райони" - гр. Велинград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 09.03.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Трън
Описание
Описание на проекта: Реализация на комплекс от дейности насочени към подобряване уменията за учене и професионална реализация на лица от социално уязвимите групи. Активизиране на устойчиво партньорство между заинтересованите страни от неправителствения сектор и работодател за подобряване социалния капитал в общините в България. Алтернатива за последваща устойчива заетост на лицата от социално уязвимите групи, чрез обществено значима дейност в медиите или при доставчик на социални услуги. Подобряване качеството на живот на хората от социално уязвимите групи в пограничните общини с оглед засилващото се значение на туризма, трансграничното сътрудничество, чрез специализирани обучения и стаж, създавайки възможност за последващо упражняване на гъвкава заетост – ве медиите и в туризма Подбряване на икономическото развитие на региона, чрез повишаване на уменията за общуване на чужд език, инициативност, предприемачество и дигитална компетентност, крайно необходими за цялостното подобряване на туристическия
Дейности: 1. Управление на проекта. Установяването на система за управление и реализация на проекта е систематичен начин на работа, който има за цел да осигури планово протичане, подходящ контрол и успешно финализиране на проекта.
2. Кампания за идентифициране на целевите групи. Сформиране на предварителни групи потенциални потребители с подходящ профил за участие в обучения в групи и стаж Гарантиране на равни възможности за включване и участие на лица от малцинствен произход.
3. Адаптация и организация. Адаптиране на програмите за обучение към индивидуалните умения и потребности на участниците в обучението. Създаване на подходяща организация и участие на обучаемите лица при разработката на индивидуалните планове за обучение при включването им в група.
4. Провеждане на мотивационно обучение от ДБТ. Провеждане на мотивационни обучения за целевите групи обхванати по проекта от служители на ДБТ.
5. Процедура за избор на изпълнител. Предвижда се организация и провеждане на избор на изпълнители за провеждане на дейностите по информираност и публичност, за провеждане на обученията по ключови компетенции и професионално обучение.
6. Провеждане на обучение по ключови компетенции. Обучение по английски език.
7. Провеждане на професионално обучение. Представителите на целевата група ще преминат професионално обучение по следните професии: Оператор на компютър, специалност Текстообработване; Сътрудник малък и среден бизнес, специалност Малък и среден бизнес; Сътрудник в бизнес услуги, специалност бизнес – услуги.
8. Стаж. Практикуване и надграждане на придобитите умения по ключови компетенции и професионално обучение.
9. Посреднически услуги за лицата, преминали обучение. Дейността ще се реализира от ДБТ, като екипът за управление на проекта ще подпомага служителите при установяване на контакт с партньори на организацията.
10. Информираност и публичност. Да информира потенциалните участници в проекта, представители на целевите групи за възможностите за включване в проекта и ползите.
Партньори
Партньори:
"ЕЛИТ МЕДИА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 166 854 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 33 371 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 371 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 371 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 365 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 365 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 006 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 006 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 6 Брой лица включени в стажуване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз