Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0011-C0001
Номер на проект: ESF-1107-01-07004
Наименование: Подкрепа
Бенефициент: Социални норми
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 08.03.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: 1.Обединяване усилията на работодател и НПО с цел мотивация, обучение и включване в заетост на лица от уязвими групи. 2. Популяризиране и създаване на условия за прилагане принципите на учене през целия живот и въвеждането на ефективни европейски модели на обучение сред целевите групи ( мотивационно обучение, обучение през целия живот, професионално обучение, осигуряване на възможност за стажуване), както и повишаване информираността на целевите групи и обществеността относно хоризонталните принципи на общността.
Дейности: Дейност 1: Мерки за публичност и визуализация Планира се изпълнението на серия от мерки за информиране и публичност, които да създадат условия на прозрачност при изпълнение на дейностите по проекта и информираност на обществото за целите на проекта, постигнатите резултати и ефекта за целевите групи и общността.
Дейност 2: Идентифициране на обезкуражените и неактивни лица Дейността ще премине на 3 етапа:
Дейност 3: Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми Структурата на професионалното направление, професия и специалност за всяка от програмите и степента на професионална квалификация ще бъде съобразена с изискванията на НАПОО Всички нормативни разпоредби по структурата трябва да спазени и да са законосъобразни.
Дейност 4: Провеждане на мотивационно обучение и предоставяне на посреднически услуги Мотивационното обучение ще се проведе на място в Ботевград и Елин Пелин.
Дейност 5: Подбор на обучаваща организация и провеждане на професионално обучение Обученията са подготвени въз основа на утвърден от НАПОО за професионално образование по рамкова програма Б, степен на професионална квалификация – втора. 762040 “Социален асистент ”, специалност 7620402 “Подпомагане на възрастни”.
Дейност 6: Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности За подбора на обучаващата фирма ще се направи процедура по ПМС 55. Планира се провеждане на обучение за придобиване, разширяване на знанията и развитие на ключови компетенции.
Дейност 7: Включване в стажуване на успешно завършилите обучение Планира се 40-те успешно завършили курса лица да се включат в тримесечно стажуване по придобитата специалност „Социален асистент”.
Дейност 8: Заключителна среща по проекта Планира се организиране на заключителна информационна среща, на която да се поканят представители на ключови партньори, на местните институции, потребители на социални услуги и други лица.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 953 BGN
Общ бюджет: 122 820 BGN
БФП: 122 820 BGN
Общо изплатени средства: 122 819 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 241 BGN
2013 89 578 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 819 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 104 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 255 BGN
2013 76 141 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 396 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 986 BGN
2013 13 437 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 423 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз