Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0008-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-7-41
Наименование: "Интегриран воден проект-гр. Пирдоп - "Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи. Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа - община Пирдоп"
Бенефициент: Община Пирдоп
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 05.03.2012
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение ще допринесе за подобряване качеството на живот на населението в град Пирдоп, увеличаване привлекателността на околната природа и повишаване на възможностите за инвестиции в този район, като по този начин ще подпомогне постигането на стратегическите цели на НСРР. Ще спомогне за развитието на региона и общината като привлекателно за туристите място. Ще се изгради ПСОВ и ВиК мрежа. С настоящия проект се предвижда бъдат реконструирани водопроводите в участъците, които съвпадат с изграждането на нови канализационни клонове. Общата дължина на водопроводите, които ще се реконструират е 15,805 км. Дължината на рехабилитираните сградни отклонения е 5,85 км.
Дейности: Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта -Под дейност 5.2: Публичност
Дейност 1: Проучване и проектиране - Поддейност 1.1. „Проучвания и проектиране преди кандидатстване " - Поддейност 1.2. „Необходимо допълнително проектиране в рамките на настоящият инвестиционен проект "
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения
Дейност 6: Одит
Дейност 7: Надзор по време на строителство - Под дейност 7.1: Строителен надзор - Под дейност 7.2: Авторски надзор
Дейност 3: Строително-монтажни работи -Поддейност 3.1 - Изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и довеждащ колектор - Поддейност 3.2 - Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа -Поддейност 3.3 - Изграждане на довеждаща инфраструктура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 891 566 BGN
Общ бюджет: 32 804 356 BGN
БФП: 31 799 023 BGN
Общо изплатени средства: 31 844 478 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 799 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 464 467 BGN
2013 2 557 007 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 176 996 BGN
31 844 478 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 669 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 171 573 BGN
2013 2 045 605 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 741 596 BGN
25 475 582 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 129 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 292 893 BGN
2013 511 401 BGN
2014 0 BGN
2015 - 435 399 BGN
6 368 896 BGN
Финансиране от бенефициента 8 378 045 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изграждане на ПСОВ
Индикатор 2 Рехабилитиран довеждащ път от ул. мрежа
Индикатор 3 Изграден довеждащ водопровод 090
Индикатор 4 Изграден довеждащ, заустващ и авариен колектори,
Индикатор 5 Изградени външни ел. инсталации ВН 20 кв с трафопост
Индикатор 6 Новоизградени канализационни мрежи
Индикатор 7 Рехабилитирани канализационни мрежи
Индикатор 8 Нови сградни отклонения
Индикатор 9 Рехабилитирани сградни отклонения
Индикатор 10 Реконструкция на водоснабдителните мрежи
Индикатор 11 Рехабилитирани сградни отклонения.
Индикатор 12 Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградена канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 13 Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитирана/ модернизирана канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 14 Очакван брой население, което ще се обслужва от рехабилитирана и новоизградена инфраструктура за питейни води
Индикатор 15 Население, свързано към новоизградени ПСОВ
Индикатор 16 Новосъздадени работни места (мъже)
Индикатор 17 Новосъздадени работни места (жени)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз