Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0081-C0001
Номер на проект: ESF-1107-18-08002
Наименование: По-добри възможности за професионално обучение и работа на целевите групи от Пернишки регион
Бенефициент: Регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия- Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 08.03.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Да се обединят усилията на заинтересованите страни на местно равнище – НПО и бизнеса за повишаване на икономическата активност, за интегриране на уязвимите групи и неактивни лица на пазара на труда в Пернишка област.
Дейности: Дейност 1: Стартиране и връзки собществеността Информиране на обществеността и целевата група за целите, дейностите и резултатите, които си поставяме с проекта.
Дейност 2: Изготвяне на методология за идентификация на обезкуражените лица в Пернишка област. Да се разработи ефективен модел за идентифициране на обезкуражените лица в пернишки регион, на техните специфични особености и нужди свързани с възможностите за обучение и професионална реализация.
Дейност 3: Идентифициране на обезкуражените лица. Идентифициране на целевите групи по проекта със следните характеристики безработни лица с ниска степен на образобание и без специалност и професия ;трайно безработни лица;неактивни лица;безработни представители на уязвимите етнически групи. Определяне на конкретните им нужди от обучение и консултиране за ефективно поведение на пазара на труда.
Дейност 4: Мотивационно обучение на идентифицираните обезкуражени лица в Дирекция Бюро по труда. Цел на дейността: Да накара обезкуражените лица и безработни представители на уязвимите етнически групи да преминат професионално обучение по търсени от пазара на труда професии на 75 души.
Дейност 5: Адаптиране на обучителни програми за професионална квалификация и разработване на такива за обучение по ключови компетенции. Подготовка на учебни прогрми съобразно идентифицираните нужди на лицата, които ще бъдат включени в обученията.
Дейност 6: Професионално обучение на подбрани от целевите групи лица за придобиване на професионална квалификация по специалности в областта на строителството. Извършване на професионално обучение на 75 безработни лица по 5 специалности по професия „Помощник в строителството”.
Дейност 7: Обучение по ключови компетенции на подбраните лица от целевите групи за придобиване на умения за учене. Формиране на ключови умения за учене през целия живот на идентифицираните лица от целевата група.
Дейност 8: Провеждане на стаж при конкретен работодател на успешно завършилите обученията лица. Минимум на 80 % от успешно завършилите ще предоставим възможност за стажуване при работодател за срок от 3 месеца.
Дейност 9: Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата, преминали мотивационно обучение и практически стаж. Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата преминали обучение и практически стаж.
Дейност 10: Управление и оценка на проекта. Подготовка, управление и реализация на проекта в съответствие с планираните дейности и в съответствие с изискванията на договарящия орган.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 562 BGN
Общ бюджет: 107 059 BGN
БФП: 107 059 BGN
Общо изплатени средства: 72 984 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 912 BGN
2013 70 181 BGN
2014 - 34 109 BGN
2015 0 BGN
72 984 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 376 BGN
2013 59 654 BGN
2014 - 21 869 BGN
2015 0 BGN
69 161 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 537 BGN
2013 10 527 BGN
2014 - 12 240 BGN
2015 0 BGN
3 824 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 6 Брой лица включени в стажуване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз