Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.15-0004-C0001
Номер на проект: ESF-2115-01-11001
Наименование: Социални иновации за развитие на човешките ресурси в Български пощи ЕАД
Бенефициент: "Български пощи" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.12.2011
Начална дата: 14.03.2012
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се повиши ефективността на човешките ресурси в „Български пощи” ЕАД чрез внедряване на иновативни методи за тяхното обучение и професионално развитие и създаване на по-добри условия за отдих на работното място.
Дейности: Дейност1: Сформиране екипа за управление на проекта, разпределение на задачи и съгласуване на план за изпълнение и контрол на дейностите по проекта За осигуряване ефективното изпълнение на проекта, в неговото начало ще бъдат назначени на граждански договор четирима служители на „Български пощи” ЕАД - на длъжностите: ръководител, координатор „обучителни дейности”, координатор „дейности по осигуряване на социални придобивки” и счетоводител. Така сформираният екип от служители на „Български пощи” ЕАД, които ще ръководят и организират изпълнението на заложените дейности, ще проведат първо работно заседание в рамките на две седмици след подписване на договора. На това заседание ще се разпределят задачи и отговорности в екипа и ще се приеме детайлен план за ефективна реализация и вътрешна оценка на дейностите по проекта. Такива работни заседания ще се провеждат през цялата продължителност на проекта, за да се съгласува и контролира изпълнението на отделните отговорности. Всички работни заседания на екипа по управление на проекта и всички взети по време на тях решения ще се протоколират.
Дейност 2: Осъществяване на мерки за визуализация и публичност по проекта Чрез богат набор от методи за информиране и публичност ще се търси популяризиране на проекта на две нива: сред публичната общественост и сред служителите на „Български пощи” ЕАД. Тази дейност ще започне и ще завърши с пресконференции, на които ще бъдат поканени представители на различни медии. През цялата продължителност на проекта на интернет страницата на „Български пощи” ЕАД и с прессъобщения до медиите ще се публикува актуална информация за хода на отделните дейности по проекта. В отделните региони където ще се реализират дейностите, ще се работи както с националните, така и с местни медии за информиране на местната общност за конкретните резултати по проекта. Освен това, чрез избор на външен изпълнител ще бъдат подготвени информационни табели и банери, плакати, рекламни брошури, рекламни стикери, рекламни химикали и папки. Рекламните материали (плакати и брошури) ще бъдат разпространени сред публичната общественост и клиенти в отделните пощенски станции в страната и сред служители на „Български пощи” ЕАД. Така и самите служители ще осъзнаят в по-голяма степен смисъла и ползите от финансовата подкрепа на ЕС и конкретно на ОП РЧР.
Дейност 3 Обучение на служители на „Български пощи” ЕАД за обучители на възраст над 55г. Подбрани са 85 служители на възраст над 55г. от 5-те регионални поделения на „Български пощи” ЕАД и те ще преминат през обучение, което да ги подготви за обучители на възрастни на работното място. Чрез тази дейност ще се разширят професионалните компетенции на тези опитни служители, за да могат те да изпълняват допълнителни професионални задължения като обучават и подпомагат свои по-млади колеги. Обучението ще се проведе от външен изпълнител – организация, която има необходимия опит и квалифицирани експерти, за да изпълнят планираните обучителни дейности според идентифицираните нужди на целевата група. Обучението трябва да бъде с продължителност минимум 46 учебни часа, от които минимум 30 ще са практически занятия. За да се гарантира качество на провежданото обучението, участниците в него ще бъдат разпределени в 6 групи, които ще бъдат разположени в отделните регионални поделения на „Български пощи” ЕАД както следва: 1 група – регион – Североизточен - 10 бр. 2 група – регион - Югоизточен - 9 бр. 3 група – регион – Северен –централен - 17 бр. 4 група – регион - Северен –централен – 18 бр. 5 група – регион – Южен –централен - 18 бр. 6 група – регион - Запад – 13 бр. За да се улесни организацията на обученията и да се гарантира качество на учебния процес, обученията ще се провеждат в обучителни зали на почивни станции на „Български пощи” ЕАД в отделните региони на страната. Съдържанието на обучението ще бъде структурирано в три основни тематични направления :  Теми, насочени към формиране на знания и умения за преподаване, фасилитиране и супервизиране на работното място – в тези теми освен основни принципи в педагогиката и дидактиката, също така ще бъдат включени важни теоретични и практически занятия за усвояване на конкретни техники за обучение и супервизиране на служители на работното място. Продължителността на тази група теми трябва да бъде минимум 24 уч.часа.  Специализирани теми, насочени към развитието на основни компетенции у служители на „Български пощи” ЕАД за обслужване на клиенти – чрез тази група от теми обучените лица ще бъдат подпомогнати да усвоят важни компетенции, свързани със съвременните тенденции на професиите, обслужващи клиенти. Акцентът в тези теми ще бъде върху конкретни техники - за работа с клиенти, за самоконтрол и самоуправление на качеството, за анализ и обобщаване на информация, за учене и др. В тази част на обучението ще бъде поставен акцент и върху нови форми и методи за обслужване на потребителите на пощенски услуги.  Теми, свързани с основните хоризонтални принципи на ОП РЧР – Обучителите трябва да познават тези принципи, за да могат да обучават по-младите си колеги на тях и така принципите да бъдат имплементирани в работата на служителите на „Български пощи” ЕАД. Тези тематични направления са изведени на база идентифицираните нужди на лицата, които ще бъдат обучавани за обучители. Въз основа на тях избраната обучаващата организация ще трябва да разработи конкретни учебни програми, по които да се проведе обучението. На всички служители на възраст над 55 г., успешно завършили обучението, ще бъде издаден сертификат, удостоверяващ формираните от тях знания и умения.
Дейност 4 Осигуряване на материали и консумативи за провеждане на обучение на работното място За осигуряване на нормалното протичане на учебния процес, ще бъдат закупени и доставени канцеларски материали и консумативи, необходими за работата на обучителите. Всеки от обучаваните ще има лична тетрадка-дневник, в която да отбелязва своя напредък в усвояваните знания и умения, свързани с обслужване на клиенти на „Български пощи” ЕАД. Важен елемент от тази дейност е разработването и отпечатването на учебен материал - „Наръчник на пощенския служител за обслужване на клиенти”. Той ще бъде с обем около 20 стр. и ще съдържа обобщена, конкретна и ясно визуализирана информация свързана с спецификата на уменията за работа с клиенти и предоставяне на пощенски услуги. Такъв наръчник ще получат всички обучители и всички обучавани служители.
Дейност 5 Провеждане на обучение на работното място на служители на „Български пощи” ЕАД, обслужващи клиенти Тази дейност е свързана с използване капацитета на обучените (чрез предходната дейност по проекта) обучители. Тези обучители ще проведат обучения на работното място на 522 служители в „Български пощи” ЕАД, работещи на длъжности свързани с обслужване на клиенти – служител гише и касиер. За да се гарантира качеството на обучението, то ще се провежда чрез работа с малки групи и индивидуална работа на обучителите с обучаваните служители. Общата продължителност на обучението за един служител ще бъде 48 учебни часа, от които 16 учебни часа ще бъдат индивидуална практика на конкретното работно място. Програмата на курса за обучение на работното място на служители от „Български пощи” ЕАД ще бъде базирана на следните модули: - модул 1 - хоризонтални принципи на ОП РЧР и тяхното значение за качеството на работния процес - 2 уч. часа - теория - модул 2 – Същност и особености на качествените пощенските услуги и дейности -2 уч, часа – теория и 4 уч. часа практически упражнения. - модул 3 - Основни комуникативни умения – за ефективно обслужване на клиенти – 2 уч. часа теория, 4 уч.часа практически упражнения. - модул 4 – Специфични умения за работа с клиенти на „Български пощи” ЕАД – 4 уч. часа теория и 8 уч. часа практически упражнения - модул 5 – Умения за анализ и обработка на информация, свързана с пощенски услуги – 2 уч. часа – теория и 2 уч. часа - практически упражнения. - модул 6 – Умения за контрол и самоконтрол на качеството на работата - 2 уч. часа - практически упражнения. Тези 6 модула ще се проведат в малки групи – от 3 до 6 служители на един обучител. Като някои от обучителите ще провеждат обучение на повече от една група. Обученията ще се провеждат в зали и кабинети на пощенски станции на „Български пощи” ЕАД, като групите така ще бъдат организирани, че да включват служители от една и съща пощенска станция или от съседни пощенски станции. Продължителността на обучението по тези модули ще бъде по 4 уч. часа на ден и не повече от веднъж седмично за група, за да не се пречи на изпълнението на професионалните задължения на работещите служители. - модул 7 – индивидуална практика на работното място – 16 уч. часа практика ще се провежда на самото работно място, където обучителите ще обучават на конкретни практически умения, свързани с обслужването на клиенти и организирането на работата по изпълнение на различните пощенски услуги. Цялата програма е разработена на база идентифицираните нужди на служителите на „Български пощи” ЕАД, работещи с клиенти. Тази програма е само ориентир, по който ще се ръководят обучителите, като тя ще бъде адаптирана след завършване на тяхното обучение съобразно техните възможности и конкретните нужди на обучаваните лицата от различните работни места (пощенски станции) в страната. Конкретните програми и графици на обученията ще се изработят от координатора по обучителните дейности, след съгласуване с обучителите и ръководствата на пощенските станции, където ще се провеждат самите обучения. За ефективно провеждане на обученията, обучителите ще сключат допълнително споразумение към трудовия им договор, на базата на който ще получават хонорар и осигуровки според обема на извършената работа (уч. часове и човеко месеци ангажираност). На всички служители, успешно преминали през обучението, ще бъдат издадени сертификати, удостоверяващи усвоените знания и умения.
Дейност 6 Провеждане на групови супервизии и подпомагане обучените обучители за провеждане на обученията на работно място След началото на дейността по провеждане на обучение на работното място от обучените обучители, те ще бъдат подпомагани в своите нови ангажименти от координатора на обучителните дейности. Освен индивидуални консултации, в процесa на организиране на обученията ще бъдат проведени и групови супервизии. Тези супервизии ще се провеждат с групите, преминали обучение за обучители в отделните регионални управления. Те ще се провеждат на всеки 4 месеца от периода на изпълнение на обучението на работното място и ще са с продължителност 4 часа. По време на тези супервизии ще се взима обратна връзка на база лични впечатления за качеството на обучението на работното място, ще се обсъждат проблеми и трудности, с които се сблъскват обучителите. Така ще се подпомогне изпълнението на поетите от тях отговорности за обучение на работното място.
Дейност 7 Изработване на планове за обучение и кариерно развитие на служители на „Български пощи” ЕАД Посредством най-съвременни методи от областта на кариерното консултиране, ще се проведе диагностика на кариерния статус, ще се идентифицират обучителните нужди и кариерните мотиви на служители, които имат потенциал и перспективи за професионално израстване и развитие. Тази диагностика ще се извърши със стандартизирани психологически въпросници и със специално конструирана за целите на изследването анкета. На база на събраната и анализирана информация от изследването на 2522 служители, за всеки от тях ще се изработи индивидуален план за обучение и кариерно развитие. Тези 2522 лица ще бъдат избрани на следния принцип: - 522 ще бъдат всички лица, които ще преминат през обучение на работното място; - останалите 2000 лица ще бъдат избрани от съответните ръководства на областните пощенски станции и регионалните управления на „Български пощи” ЕАД в страната. Основният критерий при избора на тези лица ще бъде: да бъдат перспективни служители, демонстриращи интерес към допълнителна квалификация и желание за професионално развитие в „Български пощи” ЕАД. С предимство ще бъдат по млади служители – до 40 г. възраст. Изработените планове ще бъдат предоставени на отдел „човешки ресурси” в „Български пощи” ЕАД и ще бъдат поставени в трудовите досиета на съответните служители, като на базата на тези планове, ще се предприемат необходимите действия за развитие и ефективно използване на потенциала на тези служители съобразно индивидуалните им нужди и планове. Чрез изпълнението на тази дейност, ще се създаде подход за индивидуална оценка и планиране на развитието на служителите на „Български пощи” ЕАД, който ще подпомогне ефективното управление на човешките ресурси. Информацията от индивидуалната диагностика с психологически тестове ще спомогне ръководителите да познават по- добре собствените си служители, ще спомогне за по-добро взаимодействие и за разкриване на техния професионален потенциал. Ясната информация от разработените планове ще спомогне за по-ефективно планиране на годишните обучения и повишаване квалификацията на служителите.
Дейност 8 Ремонт, оборудване и обзавеждане на стая за отдих и почивка в Централно управление на „Български пощи” ЕАД За удовлетворяване на нуждите от ефективна почивка и намаляване на стреса и напрежението в работата, ще бъде обзаведена специална стая за отдих и почивка в Централно управление на Български пощи. Помещението е с площ от 45 кв.м. и се намира на 3-тия етаж от сградата на Централно управление. Ситуирано е на удобно и достъпно място за всички работещи. Има директна комуникация със стълбищната клетка и е в непосредствена близост до общите тоалетни на етажа. Стаята ще може да се използва в почивките, преди началото и след края на работния ден, от служителите в ЦУ на Български пощи. Също така през работно време ще бъде социално място за индивидуални обсъждания на професионални въпроси, в по-спокойна и удобна обстановка. За създаване на необходимите условия ще бъдат извършени строително-ремотни дейности (виж приложение Б3), които да осигурят нужната обстановка и инфраструктура на помещението, което в момента се използва за офис.Предвидено е закупуването и монтирането на необходимото обзавеждане и оборудване (Приложение Б4), като по този начин се обособяват следните зони: – зона за релакс - ще бъдат монтирани два масажни стола – за релаксиране и антистрес процедури. В тази зона е планирано поставянето на видео и адио уредба.; - бар зона - ще бъде обособен бар – с кухненски бокс – за кафе, безалкохолни напитки и приготвяне на лека храна (сандвичи, снакс, хапки и др.) Ще бъде оборудвана с хладилник, кафе машина, миялна машина и микровълнова печка за пълноценно функциониране. - зона за неформално общуване и почивка – Предвидено е обзавеждане с дивани и ниски маси за обособяването на тихи и комфортни кътове Ще бъдат снабдени с 5 бр. преносими компютри за свободно ползване.С цел подобряване на средата за отдих и почивка ще бъде изцяло обновена осветителната инсталация, като по този начин в помещението ще се създаде още по-добра, мека и комфортна атмосфера, отговаряща на съвременните стандарти. По ясно проекта на залата може да се види от приложената към подкрепящите документи техническа схема (чертеж).
Дейност 9 Извършване на одит на разходите по проекта В края на проекта след като бъдат направени всички разходи, цялостната финансова документация ще бъде предоставена за одит и оценка от независим одитор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 216 930 BGN
Общ бюджет: 216 565 BGN
БФП: 216 565 BGN
Общо изплатени средства: 216 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 216 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 386 BGN
2013 40 797 BGN
2014 132 347 BGN
2015 0 BGN
216 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 184 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 878 BGN
2013 34 677 BGN
2014 112 495 BGN
2015 0 BGN
184 050 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 508 BGN
2013 6 120 BGN
2014 19 852 BGN
2015 0 BGN
32 479 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обучения на работното място
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Брой лица, на които са разработени планове за кариерно развитие
Индикатор 4 Дял на лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на ползваната насърчителна мярка


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз