Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0072-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Партньорство в подкрепа на предприемачеството
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел Нов път
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 26.03.2012
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогнат процесите на социално включване и да се стимулира развитието на социалната икономика в три селски общини в България (Хайредин, Мизия и Козлодуй) чрез създаване на предпоставки за развитие на предприе-мачеството и преди всичко предприемачество сред уязви-ми групи (жени, младежи, роми).
Дейности: 1. Подготовка стартирането на проекта Създаване на условия и предпоставки за ус-пешен старт на проекта
2. Проучване на добри практики в Унга-рия и трите български общини Събиране на информация, проучване и ана-лизиране на добри практики, разработване на презентации за популяризирането им
3. Работни посещения за запознаване на място с унгарския опит Запознаване на място с унгарския опит в раз-витие на предприемачеството в селски райо-ни, с акцент върху социалното предприема-чество и предприемачество сред уязвими групи.
4. Популяризиране на добрия унгарски и български опит Популяризиране на добрите практики в обла-стта на предприемачеството с цел мотивира-не на местната общественост в трите общини за развитие на собствен бизнес
5. Изграждане на капацитет за развитие на предприемачество в двете български организации Да се повиши капацитета на българските организации за използване на резултатите от съвместната работа и осигуряване на устойчивост, след приключването на проекта Адаптиране на унгарски учебни програми за провеждане на обучение в България
6. Разработване на програми за подкрепа и стимулиране развитието на предприема-чеството за двете български организации Структуриране на събраната информация, нови знания и трансферирани добри практики. Разработване на механизми за внедряване на унгарския опит в България
7. Информация и публичност Популяризиране на проекта и на финансовия принос на ОП РЧР и ЕСФ
8. Управление на проекта Осигуряване на ефективно ръководство на проекти и постигане на неговите цели
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 082 BGN
Общ бюджет: 150 286 BGN
БФП: 150 286 BGN
Общо изплатени средства: 150 286 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 150 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 016 BGN
2013 69 514 BGN
2014 43 755 BGN
2015 0 BGN
150 286 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 464 BGN
2013 59 087 BGN
2014 37 192 BGN
2015 0 BGN
127 743 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 552 BGN
2013 10 427 BGN
2014 6 563 BGN
2015 0 BGN
22 543 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Брой разработени анализи по проект 0072
Индикатор 4 Брой добри практики, въведени съвместно с унгарския партньор
Индикатор 5 Брой проведени съвместни консултации по проект 0072
Индикатор 6 Брой проведени работни посещения по проект 0072
Индикатор 7 Брой експерти, включени в работни посещения в Унгария
Индикатор 8 Брой разрабонети програми за развитие на предприемачеството по проект 0072
Индикатор 9 Разработени практически наръчници по проект 0072
Индикатор 10 Брой организираин и проведени информационни семирана по проект 0072
Индикатор 11 Брой организирани и проведени конференции по проект 0072
Индикатор 12 Брой публикации в пресата по проект 0072
Индикатор 13 Участниците в работните посещения в Унгария дават висока оценка на получената нова информация и знания
Индикатор 14 Участниците в информационните семинари дават висока оценка на получената нова информация и знания
Индикатор 15 Експертите са удовлетворени от работното учебно посещение в Унгария за запознаване с техни учебни програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз