Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0119-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на иновативен модел за оценка на придобитите качества и умения по вереме на заетост сред младeжи
Бенефициент: Сдружение "Институт за трудови и социални изследвания"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 26.03.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е постигането на по-добра адаптация на младежите в динамично променящите се условия на търсене и предлагане на труд и по този начин повишаване на тяхната конкурентоспособност, адаптивност и потенциал за реализация в процеса на преход от образование към заетост.
Дейности: 1. Изграждане на операционен мениджмънт и координация между „Институт за трудови и социални изследвания” (Кандидат) и „Кеба” (Партньор). Установяване на мениджмънта на проекта и координация между Кандидата и Партньора; осигуряване на условия за сътрудничество и за обмяна на добри практики.
2. Осигуряване на материална база за осъществяване на дейностите по проекта. Осигуряване на необходимата материална база за популяризиране и въвеждане на иновативния модел в България.
3. Закупуване на материали и консумативи Осигуряване на необходимите консумативи и материали за гарантиране на успешно и качествено изпълнение на дейностите по проекта
4. Превод на документи и методически материали, свързани с въвеждането на иновацията. Подсигуряване на цялостната дейност по въвеждане на иновативния модел в България.
5. Популяризиране на проекта и на ОП „РЧР”. Популяризиране на проекта; осигуряване на информация на участниците от целевите групи и на широка аудитория от малки и средни фирми и младежи за проекта, за ОП “РЧР” и за конкретната схема „Без граници”.
6. Анализ на нагласите за прилагане и използване на иновативния модел в България. Да се установят условията и отправните моменти при въвеждането на иновативния модел в България.
7. Адаптиране и пробно въвеждане на модела за оценка на придобитите качества и умения у младежи по време на мобилна заетост към условията в България Създаване на модел, отговарящ на пазара на труда в България
8. Обучение на целевите групи за ползването на иновативния модел и разпространението, и разясняването му сред по-широк кръг младежи и работодатели. Повишаване на възможностите за успешна професионална реализация на участниците от целевите групи; установяване на висококачествени процедури за проверка на знанията и уменията; повишаване на степента на социално включване; подобряване качеството на човешкия капитал в България.
9. Окончателно въвеждане на иновацията в България Окончателно въвеждане на достъпен за широк кръг потребители модел.
10. Управление и координация на проекта. Осигуряване на ефективно управление и координация на дейностите за гарантиране качеството на изпълнение на проектните дейности и постигане на очакваните резултати
11. Наблюдение и вътрешен мониторинг на изпълнението на дейностите и резултатите от тях Осигуряване на оптимални сравнения между постигнатите и очакваните резултати
12. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта Представяне на ДО на информация за периодичното и крайното изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 934 BGN
Общ бюджет: 146 381 BGN
БФП: 146 381 BGN
Общо изплатени средства: 146 381 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 987 BGN
2013 114 394 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 381 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 189 BGN
2013 97 235 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 424 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 798 BGN
2013 17 159 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 957 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени срещи и съвместни консултации за изграждане на операционен мениджмънт между кандидата и партньора
Индикатор 2 Проведени процедури по ПМС 55 за изпълнение на дейности 2, 3 , 4, 5 и 6
Индикатор 3 Проведени съвместни консултации за адаптиране на модела ESA.
Индикатор 4 Проведено обучение на целевите групи за придобиване ан умения за ползване на модела
Индикатор 5 Проведени работни срещи и семинари за окончателно въвеждане на модела
Индикатор 6 Проведени мониторингови проверки
Индикатор 7 Изготвени справки и доклади за отчитане на дейностите
Индикатор 8 Създаден екип и група за координация, разпределение на отговорностите
Индикатор 9 Преведени документи и материали
Индикатор 10 Създадени и разпространени материали за публичност
Индикатор 11 Разработени анализи от изследвания
Индикатор 12 Създаден адаптиран модел на ESA
Индикатор 13 Обучени лица от целевите групи по проект 0119
Индикатор 14 Окончателно въведен адаптиран модел на ESA
Индикатор 15 създадени критерии за съответствие между постигнати и очаквани резултати
Индикатор 16 Верифицирани отчети по проект 0119


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз