Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0140-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Комуникацията – врата към света
Бенефициент: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 26.03.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящето проектно предложение е чрез разширяване обема на съществуващото и утвърдено трансгранично сътрудничество между Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и английската неправителствена организация MAKATON Charity да се повиши капацитета на специалистите, директно работещи с деца, ученици и възрастни с интелектуални затруднения с ограничени възможности за комуникация.
Дейности: 1. Сформиране на проектен екип, Управляващ комитет и организация на изпълнението на проекта Създаване на условия за добра организация и управление на проекта
2. Трансфер и адаптаране на модел за алтернативна форма на комуникация за употреба в България Адаптиране на Основния речник на програма МАКАТОН на български език
3. Обмяна на информация, добри практики и опит в обучение на инструктури Изготвяне и валидиране на стандартизирана и адаптирана обучителна програма на български език
4. Наблюдение, посещение и обмяна на опит при приложението на програма МАКАТОН във Великобритания Дейност 4 включва серия от семинари и практически занятия в рамките на 2 посещения по 5 дни, предназначени да представят пркатическото приложение на МАКАТОН при различни възрастови групи и видове увреждания
5. Публикуване на методична литература и дидактически материали за системата МАКАТОН на български език Адаптиране на методична литература и дидактически материали за специалисти, прилагащи МАКАТОН в България
6. Дейности за информация и публичност Запознаване на родителите на деца с увреждания и на професионалистите и обществеността с иновативния алтернативен метод за комуникация МАКАТОН Осигурена публичност на проекта
7. Вътрешен Мониторинг и оценка на проекта Осигуряване на надеждна система за мониторинг и оценка на изпълнението на дейностите за постигане на целите на проекта, както и извършването на финансов одит на средствата от ЕС Фондове.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 769 BGN
Общ бюджет: 165 445 BGN
БФП: 165 445 BGN
Общо изплатени средства: 165 445 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 354 BGN
2013 0 BGN
2014 131 091 BGN
2015 0 BGN
165 445 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 201 BGN
2013 0 BGN
2014 111 427 BGN
2015 0 BGN
140 628 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 153 BGN
2013 0 BGN
2014 19 664 BGN
2015 0 BGN
24 817 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Изготвено споразумение за партньорство и план на дейностите "Развитие и адаптиране на програма за алтернативна комуникация МАКАТОН в България"
Индикатор 3 Изработен анализ за адаптиране на МАКАТОН в България
Индикатор 4 Проведени съвместни консултации по проект 0140
Индикатор 5 Проведени работни посещения по проект 0140
Индикатор 6 Адаптирана програма за алтернативна комуникация по проект 0140
Индикатор 7 Разработени практически наръчници и ръководства по проект 0140
Индикатор 8 Проведена кръгла маса и дискусии по проект 0140
Индикатор 9 Проведени първоначалани обучения за валидизация по проект 0140


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз