Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0024-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Европейски модел за устойчива заетост
Бенефициент: Сдружение "Развитие на личността и човешките общности" Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 26.03.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да се насърчи транснационалното сътрудничество между организации от ЕС за предоставяне на равни възможности при решаване на проблема с трайната заетост чрез обмен на опит и добавяне на стойност към прилаганите политики на пазара на труда.
Дейности: Дейност 1. Социологичесто проучване на територията на област Плевен Ще се разработи специална методология и инструментариум за проучването. Ще се реализира допитване до общественото мнение по метода на полу стандартизирано интервю с 500 заети, 500 безработни лица и дълбочинни интервюта със 100 работодатели и 50 ключови експерти на територията на област Плевен. Ще се анализират съществуващи нагласи и практики за оценка на ключови компетентности, ще се проучат сферите и подходите за въвеждане на модела. Ще се извърши обработка, анализ на данните и ще бъде изготвен доклад за резултатите от проучването.
Дейност 2. Работно парньорско посещение във Великобритания Общо 7 представители на кандидата и партньорите ще вземат участие в работно посещение в Нюкасъл, Великобритания за 6 дни. Двама служител на партньор 1 ще демонстрират добри практики от приложението на инструмента Скала Rickter ®. Българските участници ще представят резултатите от проведеното социалогическо проучване и доклада за потребностите, подходите и сферите на прилагане на модел за оценка на компетентностите като иновативна услуга на българския пазар на труда. Ще се проведат съвместни консултации и ще бъде разработен план за действие по адаптиране и апробиране на модела в България.
Дейност 3. Адаптиране на модела. Работно партньорско посещение в България. Подбор и обучение на практикуващи експерти. Международен екип от 5 експерти ще адаптират модела за прилагане в български условия в т.ч. 1 методик от Великобритания и 1 от България, 1 експерт в областта на информационните технологии от Великобритания и 2 функционални асистенти - по 1 от двете страни. Работата на екипа ще бъде подпомагане от преводачи. Паралелно в двете страни по предварително изработен план експертите ще работят за адаптиране на модела. Ще се проведат съвместни консултации, присъствени и чрез он-лайн конферентна връзка. Ще се извърши превод на инструментариума и ще се разработят указания и наръчници за неговото прилагане. Ще бъде адаптиран софтуерния продукт IMS за оценка на въздействието чрез обработка на база данни от проведените оценки и генериране на доклади. В България комисия ще изработи критериите за подбор на 10 практикуващи експерти, представители на целевите групи, които ще бъдат обучени да прилагат инструментариума. В Комисията ще участват 3-ма представители на местни и регионални институции на пазара на труда и 2-ма представители на проектния екип. Основни изисквания при подбора: • Да имат завършено висше образование; • Да имат релевантен опит като консултанти или обучители по придобиване на ключови компетентности не по-малко от 1 година; • Да притежават мотивация, да бъдат обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги. Процедурата за подбор включва: • Обявяване на местата за обучение в медиите. • Поддържане на регистър за постъпилите заявления от кандидати. • Предварителен подбор по документи. • Събеседване и оценка за пригодността. • Сключване на договор с кандидата. Един обучител, служители на Партньор 1 – ще участва в работно посещение в България, гр. Плевен за 7 дни. Ще се проведе 5 дневно въвеждащо обучение /в 1 група по 40 учебни часа/ на 10 експерти, избрани да приложат инструмента в процеса на неговата апробация.
Дейност 4. Апробиране на модела. Супервизия и поддържащо обучение на практикуващите експерти. 10 обучени експерти ще приложат инструмента за измерване и оценка на компетенциите при 300 безработни, 300 заети в МСП и 50 работодатели на МСП на територията на област Плевен. Достъпът до лицата и работодателите ще бъде осигурен с подкрепата на Дирекции „Бюро по труда”, синдикати, браншови организации на работодателите, обучаващи организации от региона, местни и общински администрации, доставчици на услуги на пазара на труда. Практикуващите експерти ще проведат с всяко лице не по-малко от 2 интервюта с обща продължителност 3 часа - базисно интервю и интервю за оценка на напредъка. Получените данни ще бъдат въведени в системата за оценка на въздействието IMS. За периода на тестване и апробиране на инструментариума, системата IMS ще бъде поддържана технически и хоствана от експерти на Партньор 1. В хода на практическата работа практикуващите експерти ще получат поддържащо обучение и супервизия – общо 48 учебни часа от обучител- експерт на партньор 1.
Дейност 5. Публикуване на Ръководство за прилагане на модела и доклади от проведени проучвания. Материалите от проведените проучвания, докладите, генерирани от системата и указанията за работа с инструментариума ще бъдат обработени и обобщени за публикуване. Ще бъде тиражирано и разпространено печатно Ръководство - формат А4, обем 100 печатни страници, цветен офсетов печат и тираж 500 бр. Ръководството ще подпомогне представителите на целевите групи при въвеждане и прилагане на модела, ще се разпространява на Международната конференция, на регулярни срещи със заинтересовани страни. Ръководството и докладите ще бъдат достъпни и в електронен формат на сайта на проекта.
Дейност 6. Международна конференция Международната конференция ще се проведе в гр. Плевен с 80 участници - 60 представители на целевите групи, 20 представители на заинтересованите страни-ключови национални и местни институции, репортери; граждани, представители на проектния екип и на партньорите. Услугите от комплексен тип на пазара на труда все още малко известни сред широката общественост. Популяризирането на този иновативен модел ще доближи услугите до бъдещите ползватели и доставчици. 1. Ръководителят на проекта ще представи изпълнението на дейностите, сътрудничеството с институциите, възможностите за трансфер на добри практики и мултиплициране на резултатите с мултимедийна презентация. Ще бъдат оповестени възможностите за прилагане на модела в бъдеще. 2. Представители на партньор 1 ще презентират ползите и сферите на приложение на модела в ЕС. Ще се споделят добри практики от приложението на модела във Великобритания. 3. Представител на партньор 2 ще презентира сферите на приложение на инструмента в български условия и възможностите за неговото патентоване, лицензиране и развитие. 4. Практикуващи експерти ще представят методологията и доклади от направените оценки със Скала Rickter ® в хода на апробацията. 5. Представител на МТСП ще представи развитието на услугите и политиките на пазара на труда на национално ниво. 6. Ще се проведе дискусия и ще се обсъдят приоритните мерки за осигуряване на трайна заетост на местно, регионално и национално ниво. Ще бъдат проучени и обсъдени възможностите за патентоване на модела и лицензиране на организациите, които го прилагат. 7. Ще се подпише Споразумение за работа в транснационална европейска мрежа за осигуряване на трайна заетост между заинтересованите институции и организации и доставчици на услуги на пазара на труда. 8. Ще бъде оповестено присъединяването на двете български организации – партньори като асоциирани членове на Riсther Company, Великобритания.
Дейност 7. Информационна кампания. Ще се проведат 2 пресконференции: встъпителна и заключителна с участие на проектния екип и 10 журналисти за представяне на целите, задачите, дейностите и резултатите от реализацията на проекта. Ще се реализират 10 платени публикации в местни и национални медии за хода на проектните дейности. Проектът ще бъде представен на информационен ден, организиран в гр. Плевен. Ще бъде реализиран свободен прием на представители на целевите групи и граждани – запознаване с целите, задачите, дейностите и процедурите за достъп до участие в проекта.Участници: членове на екипа, представители на институции и организации, работодатели, медии и граждани. Ще бъде разработен интернет сайт на проекта, които ще информира на български и английски език за напредъка на проектните дейности и ще популяризира иновативния модел. Ще бъдат изработени и монтирани в сградите, където са разположени офисите на кандидата и партньорите 3 информационни табели с размери 1,8 / 0,6 м. с името на проекта при спазени изисквания за визуална идентификация. Ще бъде издадена дипляна, формат А4 пълноцветен печат, 500 бр., и флаери – формат А-5 пълноцветен печат, 800 бр. Флаерите ще информират широката общественост и всички потенциални участници, ще се разпространяват на Информационния ден, чрез Дирекция „Бюро по труда”, от служителите на кандидата и партньор 2 по проекта. Те ще бъдат предоставени на медиите за представяне на проекта. Дипляната ще бъде разпространена на Международната конференция сред заинтересовани организации и институции за популяризиране на резултатите от проекта. На пресконференциите, информационния ден и международната конференция ще се разпространят 200 бр. папки и химикалки с визуализация за популяризиране на Оперативната програма, схемата за финансиране и проектните дейности.
Дейност 8. Администриране и управление Ще се разработи и приложи система от правила, процедури и инструментариум за администриране и управление на проекта. Ежемесечно ще се провеждат срещи на проектния екип на които ще се приемат месечни планове и отчети за извършената работа. Ще се прилага специално разработена система за вътрешен мониторинг и оценка на напредъка на проектните дейности. • Всички експерти предоставят ежемесечен отчет и доклад за дейността си, съобразно разработените графици на координатора на проекта. • Членовете на проектния екип изготвят ежемесечни отчети за дейността си и ги представят на офис мениджъра на проекта. • Счетоводителят на проекта изготвя междинни финансови отчети и финален финансов отчет и чрез Ръководителя на проекта го представя пред Възложителя • Ръководителят на проекта изготвя междинни технически отчети и финален технически отчет за напредъка на проектните дейности и го предоставя на Възложителя.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 969 BGN
Общ бюджет: 165 641 BGN
БФП: 165 641 BGN
Общо изплатени средства: 165 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 83 679 BGN
2013 81 945 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
165 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 71 127 BGN
2013 69 653 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 780 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 552 BGN
2013 12 292 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 844 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 трансфериран иновативен модел за оценка на ключови компетентности
Индикатор 3 внедрен в практиката иновативен модел за оценка на ключови компетентности
Индикатор 4 изготвени оценки
Индикатор 5 изготвени доклади за въздействието
Индикатор 6 проведени съвместни консултации
Индикатор 7 брой проведени проучвания 0024
Индикатор 8 проведени интервюта със заети и безработни лица
Индикатор 9 проведени интервюта с работодатели и ключови експерти
Индикатор 10 доклад
Индикатор 11 проведени работни посещения
Индикатор 12 брой участници в работни посещения
Индикатор 13 наблюдавани добри практики
Индикатор 14 изготвен план за действие
Индикатор 15 проведена международна конференция
Индикатор 16 брой участници в международна конференция
Индикатор 17 брой проведени обучения/въвеждащо и поддържащо
Индикатор 18 брой обучени лица 0024
Индикатор 19 проведени супервизии
Индикатор 20 брой издания
Индикатор 21 публикувано ръководство и доклад от проведени проучвания
Индикатор 22 брой създадени мрежи
Индикатор 23 брой организации и институции участници в европейска мрежа за трайна заетост
Индикатор 24 брой организации - асоциилани членове на Rickter Company
Индикатор 25 брой проведени информационни кампании 0024
Индикатор 26 реализирани публикации в местни и национални медии
Индикатор 27 проведени пресконференции 0024
Индикатор 28 проведен информационен ден
Индикатор 29 разпространени дипляни
Индикатор 30 флаери 0024
Индикатор 31 информационни табели 0024
Индикатор 32 интернет сайт на проекта 0024


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз