Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0012-C0001
Номер на проект: ESF-1107-01-07002
Наименование: Да успеем заедно-с повече умения за по-добър живот
Бенефициент: ЕТ "Деси-92-Миряна Йотова"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 06.03.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Да се развие човешкия потенциал,като се инвестира в квалификация и обучение и се повиши икономическата активност и интеграция на уязвими групи и неактивни лица на пазара на труда за да се гарантира пълноценното им участие в обществото, икономическо и социално сближаване.
Дейности: Дейност 1: Прилагане на мерки за информиране и публичност Планира се изпълнението на серия от мерки за информиране и публичност.
Дейност 2: Идентифициране на обезкуражените и неактивни лица Дейността ще премине на 3 етапа.
Дейност 3: Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми
Дейност 4: Провеждане на мотивационно обучение и предоставяне на посреднически услуги Провеждане на мотивационно обучение и предоставяне на посреднически услуги
Дейност 5: Провеждане на професионално обучение Провеждане на професионално обучение
Дейност 6. Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности Провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности
Дейност 7. Включване в стажуване на успешно завършилите обучение Включване в стажуване на успешно завършилите обучение
Дейност 8: Анализ на резултатите и провеждане на заключителна среща по проекта Анализ на резултатите и провеждане на заключителна среща по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 325 BGN
Общ бюджет: 122 109 BGN
БФП: 122 109 BGN
Общо изплатени средства: 121 965 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 665 BGN
2013 90 300 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 965 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 915 BGN
2013 76 755 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 671 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 750 BGN
2013 13 545 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 295 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз