Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0053-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Платформа „Социална икономика” - ефективен механизъм за подкрепа на социални предприятия в България
Бенефициент: Фондация"Милениум"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 20.03.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: - изграждане на платформа „Социална икономика” като регионална мрежа за подкрепа и устойчиво развитие на социалните предприятия в Северен Централен Район; - формиране на местни партньорства за популяризиране на социалното предприемачество като ефективен модел за социално включване на групи в неравностойно положение; - Трансфер на ноу-хау и знания за подобряване на ефективността на социалните предприятия в Северен Централен Район; - Обмяна на добри практики и опит със социални предприятия в Италия, като една от страните с добре развита мрежа от действащи социални предприятия; - Създаване на предпоставки за брандиране на социалните предприятия и продуктите и услугите със социална добавена стойност като средство за популяризация на социалната икономика; - Повишаване на капацитета на до 15 представители на социални предприятия в Северен Централен Район чрез участие в обмяна на опит и разработване на съвместни инициативи; - Изследване на действащи модели и добри практики за маркетинг
Дейности: Дейност 1: Дейности по организация и управление на проекта Дейностите по организация и управление на проекта имат за цел да създадат подходящ екип, механизъм за координация между партньорите, и процедури за организация и контрол, които да гарантират ефективното управление на проекта и постигане на заложените цели.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури Да бъдат избрани изпълнители за дейностите, при които е необходимо да се спазят изискванията на ПМС 55 от 12 март 2007г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС.
Дейност 3: Проучване / Инвентаризация на социални предприятия в Централна Северна България Целта на тази дейност е да се направи изходен анализ на състоянието на сектора на социалната икономика в териториално обособен район, с наличие на новосъздадени и действащи социални предприятия.
Дейност 4: Обособяване на виртуален ресурсен център за социалната икономика Целта на тази дейност е събиране в една информационна точка на полезна информация и ресурси за организации в сектора на социалната икономика.
Дейност 5: Създаване на платформа „Социална икономика” Целта на тази дейност е формиране на динамична регионална мрежа от организации в областта на социалната икономика, които да обменят информация и опит, да провеждат общи инициативи и да изготвят общи позиции по политики, касаещи социалните предприятия.
Дейност 6: Изследване на добри практики за маркетинг и популяризация на продукти на социални предприятия в Италия и тяхната приложимост в България Целта на тази дейност е да се проучат съществуващите добри практики за маркетинг и популяризация на продукти на социални предприятия във връзка със създаването на предпоставки за въвеждане на марка „Продукт на социално предприятие”.
Дейност 7: Организиране на обмяна на опит за експерти от сектора на социалната икономика Да се предостави възможност на български организации от сектора на социалната икономика да се запознаят с добри практики на социални предприятия в Италия и да черпят опит чрез обмяна на идеи, знания и ноу-хау.
Дейност 8: Провеждане на „Панаир на продукти на социални предприятия” Главната цел на дейността е популяризиране на продуктите и услугите на социални предприятия, както и прилагане на успешни практики за маркетинг и търговска реализация на продукти със социална добавена стойност.
Дейност 9: Популяризация и публичност на проекта Тази дейност има за цел да популяризира проекта и социалната икономика, като възможност за социално включване и създаване на заетост и интеграция на трудовия пазар на лица от уязвимите групи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 962 BGN
Общ бюджет: 158 085 BGN
БФП: 158 085 BGN
Общо изплатени средства: 157 359 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 158 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 992 BGN
2013 34 516 BGN
2014 84 851 BGN
2015 0 BGN
157 359 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 294 BGN
2013 29 338 BGN
2014 72 124 BGN
2015 0 BGN
133 755 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 699 BGN
2013 5 177 BGN
2014 12 728 BGN
2015 0 BGN
23 604 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени изследвания по порект 0053
Индикатор 5 Брой проведени информационни събития по проект 0053


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз