Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0123-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Иновативни знания без граници”
Бенефициент: Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие в България"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 20.03.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: - Насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на представителите на целевата група; - Международен трансфер на иновативни подходи и методи за обучение на мениджъри и предприемачи с цел ускоряване растежа на малките и средни предприятия; - Обмен на опит, ноу-хау и добри практики между партньорските организации за повишаване ефективността, актуалността и адекватността на осъществяваното обучение; - Осигуряване на благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес възможности между членовете на целевата група; - Допринасяне за трайното повишаване на равнищата на заетост в България, а съответно и в Европейския съюз.
Дейности: 1. Управление и мониторинг на проектните дейности Осигуряване на доброто управление и изпълнение на проекта и гарантиране на законосъобразността, ефективността и ефикасността при осъществяването му.
2. Установяване и обмен на иновативни идеи между партньорите от България и Словения • Насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на представителите на целевата група; • Международен трансфер на иновативни подходи и методи за обучение на мениджъри и предприемачи с цел ускоряване растежа на малките и средни предприятия; • Обмен на опит, ноу-хау и добри практики между партньорските организации за повишаване ефективността, актуалността и адекватността на осъществяваното обучение; • Осигуряване на благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес възможности между членовете на целевата група;
3. Разпространение на придобитите знания и умения в България и Словения • Насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на представителите на целевата група; • Международен трансфер на иновативни подходи и методи за обучение на мениджъри и предприемачи с цел ускоряване растежа на малките и средни предприятия; • Обмен на опит, ноу-хау и добри практики между партньорските организации за повишаване ефективността, актуалността и адекватността на осъществяваното обучение; • Осигуряване на благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес възможности между членовете на целевата група;
4.Създаване на „Екстранет” на партньорската мрежа • Обмен на опит, ноу-хау и добри практики между партньорските организации за повишаване ефективността, актуалността и адекватността на осъществяваното обучение; • Осигуряване на благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес възможности между членовете на целевата група;
5.Информация и публичност - Международен трансфер на иновативни подходи и методи за обучение на мениджъри и предприемачи с цел ускоряване растежа на малките и средни предприятия; - Обмен на опит, ноу-хау и добри практики между партньорските организации за повишаване ефективността, актуалността и адекватността на осъществяваното обучение; - Осигуряване на благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес възможности между членовете на целевата група; - Допринасяне за трайното повишаване на равнищата на заетост в България, а съответно и в Европейския съюз.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 153 975 BGN
Общ бюджет: 144 931 BGN
БФП: 144 931 BGN
Общо изплатени средства: 144 931 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 795 BGN
2013 114 136 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
144 931 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 176 BGN
2013 97 016 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 191 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 619 BGN
2013 17 120 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 740 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 2 Успешно изпълнен проект
Индикатор 3 Осъществяване обмяна на опит на място
Индикатор 4 Разпространение на опита и ноу-хау
Индикатор 5 Създаване на екстранет
Индикатор 6 Проведена пресконференция по проект 0123


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз