Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0070-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Проучване и прилагане опита на Съюза на полските инженери и механици (SIMP) за професионална регистрация на машинните инженери и включването им в система за услуги за МСП и създаване на транснационална платформа.
Бенефициент: НТС по машиностроене
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 20.03.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да се подобри професионалната адаптивност и качество на живот на машинните инженери в България чрез включването им в иновационните процеси в МСП в сектора машиностроене за повишаване на тяхната производителност
Дейности: 1. Проучване на опита на SIMP за професионална регистрация на машинните инженери и включването им като експерти в системата от услуги за МСП и провеждане на обучителен семинар и съвместни консултации. Целта на дейността е екип на НТСМ на място в Полша да проучи цялостната дейност на SIMP по професионалната регистрация на машинните инженери и ползите от нея и на тази основа да адаптира добрата практика и опита на SIMP в дейността на НТСМ.
2. Превеждане на всички документи, регламентиращи дейността на SIMP по професионалната регистрация на машинните инженери. С преведените документи на български език ще се даде възможност на екипа за управление на проекта и Националния управителен съвет на НТСМ да се запознаят с нормативната база, регламентираща дейността на SIMP и заедно с резултата от дейност № 1 ( доклад и анализ от проучването) да се подготвят и приемат комплект документи, които да регламентират и осигурят прилането на професионалната регистрация на машинните инженери в дейността на НТСМ.
3. Създаване на документация, образци на дипломи и сертификати и проекти за решения на НУС за утвърждаването им Целта на дейността е да се създаде нормативната база, правилата и процедурите за извършване от НТСМ на професионална регистрация на машинните инженери в Република България.
4. Провеждане на обучителен семинар по дейността на оценителните комисии за професионална регистрация на машинни инженери. Провеждане на 2 редовни заседания Целта на дейността е да се запознаят председателите и членовете на оценителните комисии за професионална легитимация и регистрация на машинните инженери с приетите от НУС нормативни документи – регламенти, указания, критерии и други и опита на SIMP в това направление.
5. Провеждане на информационна кампания за набиране на кандидати от средата на машинните инженери ( членове на НТСМ и не членове ) за професионална регистрация и получаване на званията „експерт” и „експерт на НТСМ” Целта на дейността е да се информира инженерното съсловие в България за възможностите, които му предлага професионалната регистрация, за шансовете, които получава за извършване на инженерно-технически услуги за МСП по определена техническа специалност, за включването му в национален регистър и международна платформа, чрез които да се легитимира пред националната и европейската индустрия като професионалист в определена област и ефективно да излезе на международния пазар на инженерния труд.
6. Проучване на опита на SIMP по предоставяне на инженерно технически услуги на МСП Целта на дейността е екип от НТСМ да място да проучи опита на SIMP по предоставяне на инженерно технически услуги на МСП с участието на професионално регистрираните инженери, организационните и финансови взаимоотношения „SIMP – експерти – МСП”, отношението на МСП към предлаганите услуги и на тази основа да адаптира добрата практика и опита на SIMP в работата на НТСМ
7. Изследване на необходимостта от инженерно технически услуги за МСП в България и идентифициране на конкретните видове Целта на дейността е да се направи задълбочено проучване на необходимостта от инженерно-технически услуги за МСП в областта на машиностроенето и на тази основа да се направят съответните изводи за системата от услуги, които трябва да предлага НТСМ
8. Разработване на методика, вътрешни правила и процедури за извършване на комплеск от услуги за МСП с участието на експерти и вземане на решение от НУС за утвърждаването им Целтта на дейността е да се разработи на основата на анализа от опита на SIMP и проведеното изследване комплект вътрешни документи, които да регламентират извършването на услуги за МСП
9. Провеждане на информационно-рекламна кампания за сред МСП от машиностроенето за предлаганите от НТСМ инженерно-технически услуги Целта на дейността е да се запознаят МСП в сектор машиностроене със системата от инженерно-технически услуги, които предлага НТСМ.
10. Провеждане на семинар с целевата група и пробиране на функционирането на системата от услуги за МСП Целтта на дейността е да се обучат вече регистрираните професионално машинни инженери за извършване на услуги за МСП съобразно тяхната специализация и да се пробира системата от услуги и взаимодействието с МСП в България.
11. Създаване на транснационална партньорска платформа между SIMP и НТСМ, формиране на съвместни екипи за извършване на инженерно технически услуги на фирми от България, Полша и трети страни Целта на дейността е да се даде възможност на регистрираните инженери от SIMP и НТСМ за по-широка изява техния професионализъм, създаване на международен пазар на инженерно-технически услуги и да се създадат условия за транснационален инженерния труд.
12. Създаване на информационен портал на транснационалната партньорска платформа за търсене и предлагане на инженерно – технически услуги за МСП в областта на машиностроенето и европейски регистър на професионално регистрираните машинни инженери с те Целта на дейността е да се популяризира партньорската платформа в Европа, да се осигури достъп на всички заинтересовани до пазара на инженерно-техническите услуги за МСП и да се създадет условия за международен достъп до пазара на инженерния труд
13. Заключителен семинар и приемане на меморандум за устойчивост на проекта чрез разширяване на транснационалната партньорската платформа с включването на инженерни съюзи и организации от други страни. Да се популяризира опита от проекта в инженерните съюзи и организации в други страни, да се интернационализира тяхната дейност и да се допринесе за иновационното развитие на малките и средни предприятия и професионалната реализация на машинните инженери.
14. Информираност и публичност на проектното предложение Целта на дейността е да се осигури публичност на проекта и да се информира обществеността за целите му и получените резултати и за ролята и значението на ОП „Развитие на човешките ресурси” за финансирането му.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 554 BGN
Общ бюджет: 130 770 BGN
БФП: 130 770 BGN
Общо изплатени средства: 130 770 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 78 244 BGN
2013 21 437 BGN
2014 31 089 BGN
2015 0 BGN
130 770 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 507 BGN
2013 18 221 BGN
2014 26 426 BGN
2015 0 BGN
111 154 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 737 BGN
2013 3 215 BGN
2014 4 663 BGN
2015 0 BGN
19 615 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 2 Брой проведени проучвания по проект 0070
Индикатор 3 Брой проведени изследвания по проект 0070
Индикатор 4 Брой разработени анализи по проект 0070
Индикатор 5 Брой разработени и приложени в практиката вътрешни документи
Индикатор 6 Брой съвместни консултации
Индикатор 7 Брой проведени съвместни семинари
Индикатор 8 Брой проведени работни посещения по проект 0070
Индикатор 9 Брой експерти, вкючени в работни посещения
Индикатор 10 Брой инженери, подали заявления за професионална регистрация
Индикатор 11 Брой подадени заявки от МСП за извършване на услуги
Индикатор 12 Брой професионално регистрирани инженери
Индикатор 13 Брой извършени услуги на МСП
Индикатор 14 Брой извършени услуги чрез партньорска платформа
Индикатор 15 Брой инженери включени в европейския регистър
Индикатор 16 Брой съюзи и организации на машинните инженери в Европа, подписали меморандума за устойчивост на проекта и включени в транснационалнат партньорска платформа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз