Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0019-C0001
Номер на проект: 10-25-19
Наименование: ЕВРОПЕЙСКИ УРОЦИ
Бенефициент: Областна администрация Разград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 19.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: Подобряване капацитета на Областна администрация - Разград и на общинските администрации на територията на областта чрез използване на опит и добри практики от други държави членки на ЕС в областта на човешките ресурси в държавната администрация.
Дейности: Дейност 1. Организация по изпълнение, управление и отчетност на проекта Организиране на екипа и офиса по проекта. Изготвяне на План за действие на работа и запознаване с функциите на всеки един от екипа. Изготвяне на форми за работа по проекта – формуляри за кореспонденция, обратна връзка, презентация на проекта. Избор на система за мониторинг и контрол-мониторингов план. Оформяне на задания за тръжни процедури. При избора на под изпълнители, където е възможно ще се прилагат правилата за „зелени” поръчки.
Дейност 2. Анализ на състоянието човешките ресурси в областна администрация Разград Ще бъде изготвен предварителен анализ на човешките ресурси на областната администрация, с включена информация по въпросите на равнопоставеността. Докладът трябва да съдържа информация и анализ по следните въпроси:Анализ на системата за управление на човешки ресурси; Изготвяне на независима и обективна оценка на ефикасността и качеството на управление на човешките ресурси, включително наличие/липса на нарушения на законодателството в сферата на на държавната служба и трудовото закнодателство, както и на политиките по равенство на половете и недопускане на дсикриминация на работното място; Съотношение заеманите позици по пол, възраст, етнос, увреждания и др. Признаци залегнали в антидискриминационните актове на ЕС и Р. България.
Дейност 3. Изграждане и тестване на пилотен модел на система „Диоген” (за тестване на правното съзнание на служителите в администрацията) Ще бъде проведено правно-социологическо изследване на правното съзнане на служителите от трите партньорски администрация и ще бъде изготвен сравнителен анализ, който обективно ще отрази състоянието на българската администрация спрямо европейските от партньорските администраии (партньори по този проект). В зависимост от резултатите ще бъде изготвен доклад от мерки и препоръки за повишаване на правното съзнание. Като финал на дейността ще бъде създадена система за постоянен мониторинг на правосъзнанието на служителите „Диоген”.
Дейност 4. Учебно посещение „Среща за партньорски обмен” в регион Марке, Италия Предвижда се 15 служители от областна администрация Разград да посетят Регион Марке, като освен с партньорската организация, те ще се запознаят и добрите практики на останалите администрации в региона, като ще посетят накои от тях. Учебното посещение е тридневно и включва следния дневен ред: 1 ден обсъждане на казуси и добри практики, представени от партньора, 2 ден учебно посещение, проучване на казуси и добри практики на място в администрациите, 3 ден обсъждане на въвеждането на мерките по прилагане на равнопоставеността на половете и мейнстрийминг на равнопоставеността в областна администрация Разград. По време на срещата и учебното посещение ще бъдат наблюдавани и обсъдени добри практики и основни аспекти относно ефективното включване на групи в неравностойно положение – жени, младежи, малцинства и мигранти в администрацията. Целта е да се осъществи обмен на добри практики от италианската регонална и местна администрация и формулиране на конкретни работещи мерки, които да се приложат в областна администрация Разград.
Дейност 5. Обмяна на опит в Департамент Шарант – маритим, Франция В Департамент Шарант – маритим, Франция ще бъде проучен положителният опит на администрациите от този департамент в сферата на мотивацията, етиката, интегритета и справедливото разпределение на финансовите ресурси по пол. В рамките на 5 дневно пътуване ще бъдат проучени конкретните подходи за реално постигане на етика и интегритет на служителите, както и мотивационните подходи, чрез които се достига до това. Ще бъдат разгледани и практиките в сферата на джендър бюджетирането.
Дейност 6. Изработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси в областна администрация Разград С помоща на експертите от двете партньорски организации ще бъде изработена стратегия за развитие на човешките ресурски, в която ще бъдат включени адаптираните добри практики на партньорите.
Дейност 7. Двудневен форум „Peer review на добрите практики” В рамките на два дни екипът на проекта и експертите изготвили стратегията (в това число френските и италианските) ще споделят опита с общинските администрации от област Разград. На аудиторията ще бъдат представени добрите практики на френската и италианската администрация, както и трансферираният им опит в областна администрация Разград. Ще бъде представен моделът на системата „Диоген”, резултатите от проведеното проучване на правното съзнание на служителите от трите партньорски администрации по проекта, ще се представи анализ на резултатите, както и ползите от включването на администрациите в системата. Всички презентирани практики от партньорите ще бъдат подложени на дискусии и критичен анализ от участниците.
Дейност 8. Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност предвиждат организирането на: - Провеждане на 2 пресконференции по една в началото и една в края на проекта. - Изготвяне и разпращане на 6 прессъобщения, чрез които обществеността в региона да бъде информирана за напредъка по проекта, за предстоящи мероприятия в рамките на проекта и за възможностите за включване в тях. - Проектиране и изработване на информационни брошури. - Брошурите ще са екологично изработени и ще съдържат информация за целите, дейностите и резултатите от проекта; Брошурите ще бъдат разпространени на публичните събития и във администрациите на територията на областта.
Дейност 9. Одит Извършване на независима проверка на счетоводните отчети по проекта с цел изразяване на мнение за тяхната достоверност и законосъобразност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 369 328 BGN
Общ бюджет: 167 569 BGN
БФП: 167 569 BGN
Общо изплатени средства: 167 569 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 72 466 BGN
2013 67 976 BGN
2014 27 128 BGN
2015 0 BGN
167 569 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 596 BGN
2013 57 780 BGN
2014 23 058 BGN
2015 0 BGN
142 434 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 870 BGN
2013 10 196 BGN
2014 4 069 BGN
2015 0 BGN
25 135 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Налични готови документи и формуляри
Индикатор 2 По Дейност 1 - Протокол
Индикатор 3 По Дейност 1 - Месечен отчет
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой анализи по проекта
Индикатор 5 По Дейност 3 - Брой анкетирани служители
Индикатор 6 По Дейност 3 - Брой изготвени анализи по проекта
Индикатор 7 По Дейност 3 - Брой мерки за повишаване на правосъзнанието
Индикатор 8 По Дейност 3 - Брой администрации приложили системата
Индикатор 9 По Дейност 4 - Брой обучени служители по проекта
Индикатор 10 По Дейност 4 - Брой обучени жени по проекта
Индикатор 11 По Дейност 5 - Брой обучени служители
Индикатор 12 По Дейност 5 - Брой обучени жени
Индикатор 13 По Дейност 6 - Брой стратегии
Индикатор 14 По Дейност 6 - Налична утвърдена Стратегия за развитие на човешките ресурси
Индикатор 15 По Дейност 7 - Брой информирани общински служители
Индикатор 16 По Дейност 7 - Брой информирани жени
Индикатор 17 По Дейност 8 - Брой отпечанати брошури по проекта
Индикатор 18 По Дейност 8 - Брой разпространени брошури по проекта
Индикатор 19 По Дейност 8 - Брой организирани и проведени пресконференции по проекта
Индикатор 20 По Дейност 8 - Брой изговени прессъобщения по проекта
Индикатор 21 По Дейност 9 - Одитен доклад по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз