Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0063-C0001
Номер на проект: ESF-1107-07-12001
Наименование: Твоят успех е в твоите ръце
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР - БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ТЪРГОВИЩЕ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 06.03.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Повишаване на икономическата активност на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип Проектният екип ще се състои от Ръководител, Технически сътрудник, Счетоводител и преподавателски екип. Проектния екип ще следи за стриктно спазване на учебния процес, както и за организацията и управление на проект.
Дейност 2. Популяризиране на проекта Пресконференция за съдържанието, целите и възможностите, които предоставя проекта; Информационната кампания на проекта е заложена не само с цел прозрачност на провежданите дейности, но и постигане на по-широк обществен резонанс на проекта и мултиплициране на проектния ефект. Чрез промоцията на проекта обществеността ще бъде информирана за ангажираността на Европейския социален фонд за изпълнение на ОП РЧР.
Дейност 3 - Подготовка и изпълнение Пресконференция за съдържанието, целите и възможностите, които предоставя проект. Разработката на методология за идентифициране на обезкуражени лица е ключова за изпълнение на последващите дейности по проекта.
Дейност 4. Извършване на подбор - Подготовка и изпълнение Извършването на подбор е съществена дейност за постигане крайната цел на проекта. Подбора ще се осъществи, съгласно Процедурата за подбор.5
Дейност 5. Провеждане на мотивационно обучение и предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа - Подготовка и изпълнение Мотивационното обучени се осъществява с цел да бъдат мотивирани и стимулирани участниците за активно включване в курсовете за повишаване на квалификацията, което би допринесло за последващо включване на пазара на труда.
Дейност 6. Адаптиране на учебни програми Учебните програми ще бъдат адаптирани в зависимост от особеностите на целевата група. Учебните програми на БЦ-БИ-Търговище, лицензирани от Национална агенция за професионално образование и обучение са изградени на модулен принцип, което позволява висока степен на гъвкавост в зависимост от ниво на образование.
Дейност 7. Извършване на професионални обучения - Подготовка и изпълнение Обучение “Оператор на компютър” на 24 обучаеми
Дейност 8. Осигуряване на 3-месечен стаж на успешно завършилите лица По време на стажуването в СНЦ “БЦ – БИ – Търговище” консултант, ще помага на бенефициентите както по време на стажа, така и след приключване на стажуването за включване активно на пазара на труда.
Дейност 9. Заключителна пресконференция - Подготовка и изпълнение Пресконференция за извършените дейности по проекта и постигнатите резултати
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ БЕЛЛА ” ЕООД
Универсал - ИПП - Тасеви и сие С-ИЕ СД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 708 BGN
Общ бюджет: 55 817 BGN
БФП: 55 817 BGN
Общо изплатени средства: 55 506 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 243 BGN
2013 37 263 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 506 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 507 BGN
2013 31 673 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 180 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 736 BGN
2013 5 589 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 326 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 Брой лица включени в стажуване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз