Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0050-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/045-01
Наименование: Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм
Бенефициент: Община Ботевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 06.03.2012
Дата на приключване: 18.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно преложение е възстановяване и съхраняване на културно-историческите ресурси, овладяването на нови природни и обществени терени на община Ботевград за предлагане на конкурентни и търсени от пазара специализирани форми на туризма и увеличаване на приноса на туризма за устойчиво социално-икономическо развитие на Общината и трудовата заетост на нейното население.
Дейности: Дейност 1: Управление, мониторинг и контрол на проекта
Дейност 2 Публичност на проекта
Дейност 3 Процедури за избор на изпълнители
Дейност 4 Изпълнение на строително-ремонтни работи
Дейност 5 Авторски надзор
Дейност 6 Строителен надзор
Дейност 7 Одит
Дейност 8 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 321 660 BGN
Общ бюджет: 1 920 116 BGN
БФП: 1 790 787 BGN
Общо изплатени средства: 2 685 090 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 790 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 162 581 BGN
2013 862 444 BGN
2014 660 065 BGN
2015 0 BGN
2 685 090 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 522 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 988 194 BGN
2013 733 077 BGN
2014 561 055 BGN
2015 0 BGN
2 282 326 BGN
В т.ч. Национално финансиране 268 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 174 387 BGN
2013 129 367 BGN
2014 99 010 BGN
2015 0 BGN
402 763 BGN
Финансиране от бенефициента 73 332 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР
Индикатор 9 Нетни годишни приходи от международен туризъм в съответната територия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз