Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Изграждане на пет главни канализационни клонове в квартал "Суходол" и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им"
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 02.03.2012
Дата на приключване: 31.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта: Поетапно повишаване на обхвата на услугите по отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води на територията на кв. Суходол в резултат на изграждане на главните канализационни клонове, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Основни дейности: 1. Строително – Монтажни дейности : - Изграждане на Главен канализационен колектор І – кл. 46, ф1000 от ул. „Люлинска” до ул. „Траян Танев” по ул. „Жоте Илков” и съответните водопроводни клонове (ВиК мрежа); - Изграждане на Главен канализационен клон ІІ – кл. 226, ф800 от ул. „Траян Танев” до съществуваща РШ на Ляв Суходолски колектор на ул. „2-ри юни” и съответните водопроводни клонове (ВиК мрежа); - Изграждане на Главен канализационен клон І – кл. 45, кл. 43а и кл. 42 по ул. „Траян Танев” от ул. „Жоте Илков” до ул. „Труд” (канализационна мрежа); - Изграждане на Главен канализационен клон І – кл. 22, ф1000, кл. 13 и кл. 11, ф800 по ул.
Дейности: Одит на проекта
Авторски надзор
Осигуряване на информация и публичност
Изготвяне на документации по обществени поръчка
Изпълнение на СМР за ВиК мрежа кв. Суходол
Строителен надзор
Възлагане на външна консултантска помощ за подкрепа при управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 850 432 BGN
Общ бюджет: 2 176 055 BGN
БФП: 2 086 877 BGN
Общо изплатени средства: 2 075 559 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 086 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 770 086 BGN
2014 1 305 473 BGN
2015 0 BGN
2 075 559 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 670 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 616 069 BGN
2014 1 044 378 BGN
2015 0 BGN
1 660 448 BGN
В т.ч. Национално финансиране 416 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 154 017 BGN
2014 261 095 BGN
2015 0 BGN
415 112 BGN
Финансиране от бенефициента 1 122 724 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дължина на рехабилитирана водопроводна мрежа
Индикатор 2 Дължина на новоизградена канализационна мрежа
Индикатор 3 Очакван брой реални жители които се обслужват от рехабилитирана инфраструктура за питейни води; Очакван брой реални жители които се обслужват от новоизградена канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 4 Новосъздадени работни места (временни работни места по време на строителството) - Суходол


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз