Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0017-C0001
Номер на проект: 10-25-17
Наименование: Чрез добри практики към добро управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 07.03.2012
Дата на приключване: 07.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на човешките ресурси за създаване на качествена и модерна общинска администрация в Общините Тетевен и Лясковец, чрез използване опита и добри практики създадени в общините Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия).
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Дейност 3 Проучване и анализ на съществуващите към момента практики в сферата на управление на човешките ресурси в четирите общини в България, Италия и Унгария с оглед внедряване на конкретни приложими добри практики
Дейност 4 Експертна оценка (Needs assessment) на нуждите от административен персонал в ОА Лясковец и Тетевен и на нуждите от реорганизация на принципите и практиките по управление на човешките ресурси
Дейност 5 Идентифициране и трансфер на конкретни добри практики от България, Унгария и Италия в сферата на: сформиране на екип, обслужване на гражданите, политики за качествено управление на човешките ресурси, устойчиво развитие и мотивация на работе
Дейност 6 Тристранен обмен на експерти и служители в ОА
Дейност 7 Организиране и провеждане на обучителни посещения (учебни пътувания) на експерти по управление на човешките ресурси от ОА Тетевен и Лясковец в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия)
Дейност 8 Провеждане на стажове за експерти и служители от ОА в Лясковец и Тетевен в ОА Тисафюред (Унгария) и Ладисполи (Италия).
Дейност 9 Разработване на „Методология за управление на човешките ресурси” в общините Лясковец и Тетевен
Дейност 10 Провеждане на кръгли маси по проблемите, постиженията и перспективите, свързани с подобряването на УЧР в малките европейски общини
Дейност 11 Създаване, администриране и устойчиво възпроизводство на транснационална партньорска мрежа от експерти, работещи в областта на УЧР в общинската администрация на участващите общини от България, Унгария и Италия
Дейност 12 Дейности за информация и публичност
Дейност 13 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 387 053 BGN
Общ бюджет: 272 671 BGN
БФП: 272 671 BGN
Общо изплатени средства: 272 671 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 272 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 77 411 BGN
2013 0 BGN
2014 195 260 BGN
2015 0 BGN
272 671 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 231 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 65 799 BGN
2013 0 BGN
2014 165 971 BGN
2015 0 BGN
231 770 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 612 BGN
2013 0 BGN
2014 29 289 BGN
2015 0 BGN
40 901 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Изготвени план-график за изпълнение на дейностите с посочени отговорни лица
Индикатор 2 По Дейност 1 - Форма и система за наблюдение, контрол, отчетност, анализ на риска
Индикатор 3 По Дейност 1 - Междинни и финален доклад
Индикатор 4 По Дейност 2 Изготвени тръжни документации и проведени процедури съгласно ЗОП
Индикатор 5 По Дейност 2 - Сключени договора с изпълнители
Индикатор 6 По Дейност 3 - Разработена методика и програма за провеждане на проучванията и анализите
Индикатор 7 По Дейност 3 - Изготвено предложение за конкретни приложими добри практики при УЧР в ОА
Индикатор 8 По Дейност 3 - Изготвен аналитичен доклад с предложения и препоръки
Индикатор 9 По Дейност 4 - Разработена методика и програма за провеждане на експертната оценка
Индикатор 10 По Дейност 4 - Изработени препоръки за начините за постигане на по-адекватно и ефективно въвеждане на добри практики при УЧР с оглед на оптимизацията на функционирането на двете ОА в полза на гражданите и бизнеса
Индикатор 11 По Дейност 5 - Изработен обобщен набор от добри практики по УЧР в четирите участващи общини, разписан по типологични групи
Индикатор 12 По Дейност 5 - Изработен пакет от предложения, съдържащи разписани и обосновани конкретните добри практики, които могат да бъдат трансферирани в работата на ОА Тетевен и Лясковец
Индикатор 13 По Дейост 5 - Разписани правила и процедури за ефикасното и ефективно включване на идентифицираните добри практики в посочените области
Индикатор 14 По Дейност 6 - Проведено работно посещение в ОА Тисафюред (Унгария) – 14 служители от ОА Лясковец и Тетевен , продължителност - 5 дни.
Индикатор 15 По Дейност 6 - Проведено работно посещение в ОА Ладисполи (Италия) - 14 служители от ОА Лясковец и Тетевен, продължителност - 5 дни.
Индикатор 16 По Дейност 6 - Проведено работно посещения в община Тетевен – 10 експерти в областта РЧР от община Тисафюред (Унгария) и община Ладисполи (Италия), както и 7 човека от община Лясковец.
Индикатор 17 По Дейност 7 - Проведено обучително посещение в Тисафюред (Унгария) в рамките на 5 дни на 14 служители от ОА Лясковец и Тетевен
Индикатор 18 По Дейност 7 - Проведено обучително посещение в Ладисполи (Италия) – в рамките на 5 дни на 14 служители от ОА Лясковец и Тетевен
Индикатор 19 По Дейност 8 - Служители от ОА Тетевен и Лясковец, преминали 1-седмичен стаж в община Ладисполи, Италия
Индикатор 20 По Дейност 8 - Служители от ОА Тетевен и Лясковец, преминали 1-седмичен стаж в община Тисафюред, Унгария
Индикатор 21 По Дейност 8 - Експерти получили сертификат за стаж
Индикатор 22 По Дейност 9 - Разработена „Методология за управление на човешките ресурси” в общините Лясковец и Тетевен
Индикатор 23 По Дейност 10 - Проведени кръгли маси съответно в Община Тетевен и в Община Лясковец, всяка от които по 3 дни, с 24 участника
Индикатор 24 По Дейност 11 - Разработен софтуер за он-лайн функциониране и устойчиво възпроизводство на транснационалната експертна мрежа
Индикатор 25 По Дейност 12 - Направени публикации в местни и чуждестранни печатни медии
Индикатор 26 По Дейност 12 - Информационна табела
Индикатор 27 По Дейност 12 - Транспарант
Индикатор 28 По Дейност 12 - Проведени пресконференции по проекта
Индикатор 29 По Дейност 12 - Публикувана информация на сайта на Община Тетевен и Община Лясковец
Индикатор 30 По Дейност 13 - Изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз