Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0011-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-10-44
Наименование: "Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера"
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води на територията на град Пещера, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Конкретните цели на настоящия проект са определени в съответствие със специфичните цели на Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и са, както следва: - Повишаване на процента от населението, което ползва подобрено качество на ВиК услугите на територията на проекта - Повишаване на обхвата на услугите по пречистване на битови отпадъчни води на територията на град Пещера в резултат на изграждане на ПСОВ В допълнение, проектът допринася за реализацията на средните специфични цели: • Подобряване на качеството н
Дейности: Дейност 1- Проучване и проектиране - Поддейност 1.1. „Проучвания и проектиране преди кандидатстване " - Поддейност 1.2. „Необходимо допълнително проектиране в рамките на настоящият инвестиционен проект ".
Дейност 1: Проучване и проектиране Под-дейност 1.1: Проучвания и проектиране преди кандидатстване. към момента еналице е Работен проект за ПСОВ – гр. Пещера, който е изготвен в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С181 за проект № 58-131-181-181 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществу-ваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера” Под-дейност 1.2: Проучвания и проектиране след кандидатстване. Не е приложимо
Дейност 6: Одит С оглед изпълнение на изискванията на Поканата за кандидатстване ще бъде възложен текущ одит на изпълнението на проекта. Целта на одита е да анализира и установи доколко изпълнените дейности в рамките на проекта са законосъобразни, точни, коректни и обосновани; да провери цялата документация, издадена за целите на изпълнение на дейностите по проекта, включително искания за средства (в т.ч. искания за авансово, междинни и окончателно плащане, периодични справки и доклади за напредък (месечни, годишни и окончателен) и удостовери нейното съответствие с придружаващата документация и счетоводните данни; да удостовери доколко отчетените разходи във връзка с проекта са верни, надеждни, допустими за финансиране и обосновани с адекватни разходоопрадателни документи и че са извършени по целесъобразен и законен начин. Одит се извършва преди подаването на вяска искане междинно плащане по проекта, респективно всяко искане за междинно плащане се придружава от междинен одитен доклад с одитно мнение за: • законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; • осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента. Окончателното искане за средства се придружава от окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит на УО на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения В рамките на проекта се предвижда доставка на следните видове машини и съоръжения за ПСОВ: Помпена станция; Съоръжение за механично пречистване; Компресорна станция; Съоръжение за машинно обезводняване на утайката; Пясъкоуловител и разделителен обект; Комбинирано съоръжение за биологично пречистване 1; Комбинирано съоръжение за биологично пречистване 2; Утайкоуплътнител; Обект филтрация; Обект дезинфекция; Химично коагулиране на фосфора; Тръбни връзки; Измервателен обект; Електро и управляваща система.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1: Управление на проекта. С оглед ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект и осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с провеждането на обществени поръчки, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване, осигуряване на информация и публичност и оценка, ще бъде обособен екип, отговорен за управлението на проекта. С цел повишаване на административния капацитет на служителите в екипа за управление на проекти, те ще бъдат подпомагани с външна консултантска помощ, възложена по реда на ЗОП, в рамките на предвидените по проекта разходи за организация и управление. Екипът за управление на проекта се състои от следните лица: Ръководител на ЕУП,Координатор на ЕУП, Служител - финансист, Служител - юрист, Служител по нередности,Служител, отговарящ за съхранението на документацията по проекта, Служител, отговарящ за мониторинга по проекта Във връзка с изпълнението на настоящия инвестиционен проект ще се прилагат следните видове процедури:(1) Процедури за провеждане на обществени поръчки по отношение на проекта(2) Процедури за верификация, осчетоводяване на извършените разходи, разплащания с изпълнителите и подготовка на искания за средства на ниво проект(3) Процедури за мониторинг (проверки на място) и докладване(4) Процедури за администриране и докладване на нередности(5) Процедури за осигуряване на информация и публичност(6) Процедури за съхранение на документиПод-дейност 5.2: ПубличностВ рамките на бюджета на проекта са предвидени разходи за публичност, които обхващат задължителните мерки за публичност, които следва да се предвидят от бенефициента и са съобразени със съответните минимални количествени показатели, а именно: (1) Печатни материали (брошури, дипляни) – 5 000 бр.;(2) Билбордове – 1 бр.;(3) Постоянни обяснителни табели – 1 бр.;(4) Информационни табели (банери/плакати) – 1 бр;(5) Публични събития (пресконференции) – 2 бр.;(6) Официални церемонии – 2 бр.;(7) Информационни стикери – 150 бр.;(8) Платени излъчвания по електронни медии - 10 бр.;(9) Платени публикации в печатни медии – 30 бр.;(10) Промоционални материали – общо 2 500 бр.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1.: Строителен надзор Под-дейност 7.2.: Авторски надзор
Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти За целите на реализация на инвестиционния проект се налага да се извърши покупка на незастроена земя. Към момента на подаване на проектното предложение имот № 014108- Стопански двор с площ 4,906 дка. е записан в Общинска служба по земеделие като имот Държавен поземлен фонд - държавна частна собственост. В последствие е установено, че същият е частна собственост и собствениците извършиха регистрация на имота в ОСЗ - гр. Пещера. С цел покриване изискването теренът, върху който се предвижда строителството на съответното съоръжение да е собственост на бенефициента или да има учредено право на строеж или съответните права за преминаване, Общински съвет Пещера взе Решение №21 от 25.11.2011 г., с което даде съгласие да се придобие собствеността върху поземлен имот № 014123 с площ 0,833 дка с начин на трайно ползване- Стопански двор, находящ се в м. “Войника”, землище на гр. Пещера През месец декември 2011 г. бе внесена в Общински съвет Пещера докладна записка на Кмета на Община Пещера, с която се взе Решение за осигуряване на необходимите средства за закупуване на Поземлен имот № 014123 с площ 0,833 дка със средства от общински бюджет в размер на 12 500,00 лв. Поземленият имот бе закупен през месец декември 2011 г. Разходите за покупката на горепосочената незастроена земя са включени в бюджета на проектното предложение, с оглед на факта, че съгласно изискванията на Поканата за кандидастване и ПМС 249/2007 г. се явяват допустими за финнасиране разходи
Дейност 3: Строително-монтажни работи Под-дейност 3.1: Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа, гр. Пещера: (1) Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводната мрежа на град Пещера, включително: •Реконструкция и рехабилитация на главни водопроводни клонове – 5 934 м; •Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа –6 679м; •Реконструкция и рехабилитация на сградни водопроводни отклонения – 4 248 м; (2) Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешна канализационна мрежа на град Пещера, вкл.: - Реконструкция и рехабилитация на главни канализационни колектори – 2 391 м; - Изграждане на главни канализационни колектори – 711 м; - Реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа – 8 867 м; - Изграждане на второстепенна канализационна мрежа – 1 360 м; - Реконструкция и рехабилитация на сградни канализационни отклонения – 7 033 м (692 броя); - Изграждане на нови сградни канализационни отклонения – 882 м (81 броя); - Изграждане канална помпена станция – 1 брой; - Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ – колектор „Север” – 1 бр. Под-дейност 3.2: Строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Пещера за 25 000 ЕЖ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 640 438 BGN
Общ бюджет: 17 638 317 BGN
БФП: 15 934 810 BGN
Общо изплатени средства: 16 170 741 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 934 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 084 534 BGN
2014 9 461 373 BGN
2015 - 1 375 167 BGN
16 170 741 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 750 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 467 628 BGN
2014 7 569 099 BGN
2015 - 1 100 133 BGN
12 936 593 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 184 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 616 907 BGN
2014 1 892 275 BGN
2015 - 275 033 BGN
3 234 148 BGN
Финансиране от бенефициента 6 314 169 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Рехабилитирана водопроводна мрежа (вкл. главни клонове)
Индикатор 2 Рехабилитирани сградни водопроводни отклонения
Индикатор 3 Новоизградена канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 4 Рехабилитирана канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 5 Новоизградени сградни канализационни отклонения
Индикатор 6 Рехабилитирани сградни канализационни отклонения
Индикатор 7 Изграден довеждащ колектор до ПСОВ – колектор „Север”
Индикатор 8 Изградени помпени станции
Индикатор 9 Изградена пречиствателна станция за отпадъчни води за 25 000 ЕЖ
Индикатор 10 Очакван брой население (брой реални жители), което се обслужва от рехабилитирана водопроводна и канализационна мрежа
Индикатор 11 Очакван брой население (брой реални жители), което се обслужва от новоизградена канализационна мрежа
Индикатор 12 Население (брой реални жители), присъединено към новоизградената ПСОВ
Индикатор 13 Брой е.ж., за които се осигурява подходящо пречистване на отпадъчните води от новоизградени ПСОВ
Индикатор 14 Новосъздадени работни места - временни работни места по време на строителството
Индикатор 15 Новосъздадени работни места - постоянни работни места във връзка с експлоатацията на ПСОВ
Индикатор 16 Намаляване на загубите по водопроводната мрежа
Индикатор 17 Намаляване на замърсяването на отпадъчните води на град Пещера по следните показатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз