Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0040-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Партньорството-ключ за ефективната интеграция на ромите”
Бенефициент: Община Аврен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Обмяна на опит с други държави членки на ЕС в областта на интеграцията на ромите и борбата с дискриминацията
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран четиричленен екип на проекта– ръководител, счетоводител, координатор и технически сътрудник. Персоналните задълженията на екипа по проекта са подробно разписани в раздел ІІ на настоящия формуляр. Екипа на проекта е отговорен за цялостното изпълнение на проекта. Екипа на проекта ще провежда ежемесечни срещи, на които ще отчита напредъка на проекта, ще съблюдава за несъответствия и набелязва мерки за отстраняването им. В рамките на дейността ще бъде организирано провеждането на тръжни процедури за избор на външни изпълнители.
2.Проучване относно приложението на 10-те принципа на интеграция на ромите в община Аврен Ще бъде проведено проучване сред служителите от общинска администрация, служители на дирекция „Социално подпомагане”, представители на ромската общност относно степента на приложение на 10–те общи основни принципа за приобщаване на ромите представени за първи път в Прага на 24 април 2009 г. на срещата на Европейската платформа за приобщаване на ромите и утвърдени от Съвета на министрите по социалните въпроси като насоки при въвеждането на нови политики от държавите членки на ЕС за интеграция на ромите. Проучването ще акцентира върху установяване равнището на задоволяване на потребностите в приоритетните области от интеграция на ромите, дефинирани в Стратегията за интеграция на ромите до 2020 година, приета от Европейската комисия: достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване, жилищноосигуряване. Обхвата на проучвателна извадка ще бъде 200 души. В резултат ще бъде изготвен доклад, който ще бъде публикуван в местен ежедневник и издадена брошура на български и английски език с обобщените резултати. Английския вариант ще бъде разпространяват при посещенията в държавите членки на ЕС. Българският вариант ще бъде разпространен в кметствата по населените места, общинския информационен център, както поместен на сайта на общината и портала на партньорската мрежа /дейност../
3 Работно посещение в Италия Ще бъде проведено петдневно посещение в община Венафро, провинция Исерния от 14 общински експерти, които да проучат добри практики в следните области: достъп до образование и насърчаване на ромските деца; насърчаване на трудовата заетост и социалното включване; здравеопазване; жилищно осигуряване и комунално –битови условия на ромските семейства. За целта ще бъдат посетени, общински и държавни служби, работещи предимно с ромско население, служби работещи, в областта на дискриминация на малцинствата, училища, неправителствени ромски организации, квартали с концентрирано ромско население. При тези посещения ще се търси ролята на общината при решаване на проблемите с интеграцията на ромите, техния подход и стратегия. Същевременно ще се потърси техния подход при прилагане на 10-те основни принципа на интеграция на ромите. В рамките на работното посещение ще бъде организиран семинар и кръгла маса.
4 Провеждане на кръгла маса на тема „Интеграция на ромите, проблеми и добри практики за решаването им” Ще бъде проведена кръгла маса с местни представители на ромски организации, ромската общност, кметове на населени места с концентрирано ромско население, на която представителите на целевата група, участвали в посещенията в Италия ще споделят чуждестранните практики, ще бъдат обсъдени възможностите за прилагането им в община Аврен. Чрез анкетно проучване сред участниците ще се определи най-добрата чуждестранна практика и най-добрата практика приложима в български условия, която ще бъде приложена в община Аврен през следващата една година.
5 Издаване на Наръчник „Добри общински практики за приобщаване на ромите” В наръчника ще бъдат обобщени добрите практики от приобщаването на ромите, проучени при посещенията в страни членки на ЕС. Ще бъде публикувана информация относно приложението на 10-те принципа на приобщаване на ромите в посетените общини и община Аврен. Наръчника ще бъде разпространен в 12-те общини от Варненска област, популяризиран партньорската мрежа.
6.Създаване на партньорска мрежа „Интеграцията на ромите-приоритетна задача на местните власти” За създаването на партньорската мрежа ще бъде изработена интернет платформа с две версии на български и английски език. Ще бъде предоставена възможност за регистрация на ромски организации, общини и други организации работещи в областта на ромската интеграция. Основните рубрики ще са следните: Добри практики -ще бъде предоставена възможност за споделяне на опит за решаване на проблеми; Търсим партньори -възможност за обединяване на усилия и ресурси при кандидатстване по проекти или преодоляване на социално значими проблеми; Имам проблем, помогнете ми – форум за споделяне на проблеми от представители на ромската общност и възможност за даване на съвети и напътствия от други потребители на форума; Адреса на платформата ще бъде разпространен до ромските организации и общините във Варненска област чрез партньорите по проекта до ромски организации и общини в, Италия.
7. Дейности по информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на проекта, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати по проекта. Изработване на два варианта информационни листи: -първи вариант /тираж 200 бр.:100 бр. на български език, 100 бр на английски език/– представящ целите, очакваните резултати и дейностите по проекта ще бъде разпространяван при посещенията в чужбина, в населите места с концентрирано ромско население, началната пресконференция и кръглата маса. Втори вариант /100 бр. на български език/- представящ постигнатите резултати, най-добрата пракика избрата от участниците в кръглата маса. Изработка на плакати /тираж 200 бр.- 100 бр. на български език и 100 броя на английски език/ – с информация за целите, резултатите на проекта, популяризиране приноса на европейските структурни фондове. Ще бъдат разпространявани при посещенията в чужбина и по населени места в общината. Изработка на един банер- ще бъде представен при провеждане на пресконференциите и кръглата маса за популяризиране на проекта и постоянно в сградата на общинска администрация. Изработка на химикали /150 бр./ с логото на програмата- ще бъдат разпространяване на двете пресконференции, кръглата маса. Изработка на семинарни папки /100 бр./ за материалите за пресконференциите, кръглата маса .Изработка на семинарни чанти /15 бр/ за участниците в пътуващия семинар с наименованието на проекта, и другите изисквания за визуализация. Изработка на блок листи за писане за участниците в информационните събития с необходимите мерки за визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 132 964 BGN
Общ бюджет: 105 091 BGN
БФП: 105 091 BGN
Общо изплатени средства: 105 086 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 593 BGN
2013 78 493 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 086 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 604 BGN
2013 66 719 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 323 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 989 BGN
2013 11 774 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 763 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проведени проучвания 0040
Индикатор 2 брой сключени договори за управление на проекта
Индикатор 3 брой конкретни добри практики, въведени от община Аврен
Индикатор 4 брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 5 брой проведени работни посещения 0040
Индикатор 6 брой изготвен доклад относно приложението на 10-те принципа на интеграция на ромите в община Аврен
Индикатор 7 брой експерти, включени в посещенията 0040
Индикатор 8 брой брошури с резултатите от доклада
Индикатор 9 брой създадени и функциониращи съвместни транснационални и партньорски мрежи
Индикатор 10 брой проучени практики
Индикатор 11 брой експерти включени в мрежите
Индикатор 12 брой общински експерти повишили своя капацитет в областта на приобщаване на ромите
Индикатор 13 брой организирани и проведени кръгли маси 0040
Индикатор 14 брой участници в кръгла маса 0040
Индикатор 15 брой публикации 0040
Индикатор 16 брой на споделените чуждестранни практики за интеграция на ромите
Индикатор 17 брой проведено анкетно проучване за определяне на най-добрата практика
Индикатор 18 брой отпечатан наръчник на най-добрите практики
Индикатор 19 брой изграден интернет портал на партньорската мрежа
Индикатор 20 брой на проведените пресконференции
Индикатор 21 брой на изработените информационни листи
Индикатор 22 брой изработени банери
Индикатор 23 брой изработени химикали с логото на програмата
Индикатор 24 брой изработени семинарни чанти с логото на програмата
Индикатор 25 брой изработени плакати
Индикатор 26 брой изработени семинарни папки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз