Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0015-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Ключови компетенции за по- конкурентна работна сила в България Трансфер на комплексна иновативна обучителна методология от Чехия "
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО МЕНИДЖМЪНТ" ГР. СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Развитие на ключови /преносими/ компетенции на младите хора без трудов опит като елемент от цялостната им подготовка за предстоящата професионална реализация и адаптация към пазара на труда.
Дейности: 1. Проучване на опита на чешките партньори и цялостно запознаване с тяхната методологията за развитие на младата работна сила . Запознаване с принципите, процеса на разработване на методологията и всички резултати и продукти с оглед оценка на техния потенциал за адаптиране и използване в България.Организиране на работна среща в Р Чехия, която да участват Ръководителя на проекта и ключови експерти от НШМ и RPIC-VIP.
2. Проучване на потребностите от обучение за развитие на ключови компетенции сред целевата група в България Проучването ще даде информация за степента на актуално развитие на ключови социални компетенеции и действителните потребности от обучение на целевата група. По този начин ще се избегне механичния пренос на трансферирания продукт, за сметка на постигане на по- пълно съдържателно и методическо съответствие на дидактичните материали и обучителни подходи, които ще се адаптират. Дейността включва: - разработване на въпросник, тип анкетна карта - провеждане на проучване сред целевата група / 150 д. ученици и 150 д./ студенти - статистическа обработка
3. Трансфер на иновативна методика за обучение за развитие на ключови компетенции Адаптиране на чешката методика към изискванията на идентифицираните в проучването потребности на целевата група.За да се избегнат недостатъците от механичното пренасяне на чешкия опит в българските условия е необходим качествен анализ на съществуващите дидактични материали и подбор на най-подходящите за целите на настоящото проектно предложение. Предоставените от RPIC-VIP материали ще бъдат преведени, адаптирани към българския контекст и подготвени за издаване.
4. Обучение на обучители Провеждане на едноседмично обучение за запознаване с методологията, и принципите на сформиране на екипите и организация на обученията в учебните центрове на територията на Чехия. Ще бъдат обучени и сертифицирани от чешкия партньор 7 психолози от България с опит в тренинги за развитие на социалната компетентност за прилагане на трансферираната методология.
5. Изграждане на интерактивна платформа за обучение за развитие на ключови компетенции на младите хора Свободният достъп до трансферираните материали гарантира ефективността от дейностите по проекта и устойчивост на постигнатите резултати. Във връзка с това в допълнение ще бъде направен превод на субтитрите на филми за всяка компетенция, монтаж и публикуване в електронен вид на дидактичните материали, тестове за оценка на входното и изходно ниво и филми.
6. Пилотно обучение на бенефициенти от целевата група За проверка на приложимостта и измерване на ефекта от използването на трансферираната методология спрямо целевата група е необходимо практическо тестване в реални условия. Обучените и сертифицирани обучители ще проведат серия от пилотни тридневни тренинги с представители на целевата група / индикативен брой – 200 д./ Във връзка със сертифициране на обучителите по време на пилотните тренинги ще се извърши супервизия от страна на чешките обучители.
7. Издаване на Наръчник за обучение за развитие на ключови компетенции за работната сила. Една от предпоставките за ефективното обучение е качеството на преподаване. Към обучителите за развитие на социални умения се предявяват определени професионални изисквания, както и специализирана подготовка по определена методология. Именно, за да бъдат посрещнати техните собствени потребности от обучение, ще се подготви Наръчник на обучителя. Той ще съдържа обучителните техники от трансферираната от Чехия и адаптирана у нас методика за развитие на ключови компетенции , както и представяне на компетентностния подход и съдържанието на ключовите компетенции , програми за провеждане на тренинги, динамични упражнения , ролеви игри и тестове за оценка.
8. Разработване и реализиране на комуникационна стратегия за популяризиране на практическите възможности и ползи от развитие на ключовите социални компетенции чрез резултатите от настоящия проект Ефективността от обученията за развитие на социалната компетентност е функция не само от качеството на преподаването, но в много висока степен от мотивацията на участниците. Предоставянето на информация за природата на социалната интелигентност и нейната роля за професионалния и личен успех на всеки човек създава предпоставки за формиране на дълбоко разбиране на процеса и потребностна нагласа за търсене на възможности за себеразвитие. Това ще се постигне чрез: - Провеждане на 2 пресконференции в София – за началото и завършването на дейностите на проекта. - Създаване на интернет платформа като под-страница на съществуващата интернет страница на НШМ, където да се публикуват трансферираните дидактични материали и адаптирани видео материали за обучение. Тази платформа ще предоставя информация за проекта и полезни връзки към други добри практики в Европа и потенциално заинтересовани от развитието на работната сила страни. - Публикуване на статии и интервюта в средствата за масово осведомяване, които работят в сферата на професионалното обучение и развитието на пазара на труда. - Публикуване и разпространение на плакати и листовки с информация за същността на ключовите /преносими/ компетенции и ролята им в пълноценното развитие на младите хора. - Провеждане на отворено обучение за обучители по тази методология на специалисти, работещи в сферата на развитие на човешките ресурси в малки и средни предприятия
9. Обратна връзка и оценка на проекта Изготвяне на карти за обратна връзка за всички групи участници в проектните дейности – обучители, крайни бенефициенти (младежи), проектен екип и експерти, участници в информационни събития. Получените данни ще се обработват и анализират, като резултатите ще служат за оценка на изпълнението на дейностите. Данни от обратна връзка ще се получават и през интернет-платформата, в която ще бъде интегрирана електронна анкета (въпросник). Информацията от обратната връзка ще бъде сравнена с получените данни от проведеното проучване по Дейност 2. Обработените резултати ще послужат за изготвяне на пълен анализ на въздействието и ефективността на прилаганата методика и ще бъдат публикувани под формата на обобщен доклад за оценка. За наблюдение и вътрешна оценка на организацията и изпълнението на проектните дейности ще бъде изработен и следван мониторингов план, подробно представен в т. 5.4.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 903 BGN
Общ бюджет: 191 466 BGN
БФП: 191 466 BGN
Общо изплатени средства: 191 466 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 900 BGN
2013 151 566 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
191 466 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 915 BGN
2013 128 831 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 746 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 985 BGN
2013 22 735 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 720 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Трансфер на методология за анализ и оценка на получените резултати от проучването
Индикатор 3 Трансфер на иновативна методика за обучение
Индикатор 4 Разширен апрофесионална компетентност на екипите
Индикатор 5 Сертифицирани обучители
Индикатор 6 Ангажирани с проблема заинетересовани страни
Индикатор 7 Удовлетвореност от обучението
Индикатор 8 Подпомагане на работодателите и обучителите
Индикатор 9 Доклад за идентифициране на потребностите и прецизиране на инструментариума
Индикатор 10 Доклад от вътрешен мониторинг за контрол на качеството
Индикатор 11 Информиране на потенциални бенефициенти
Индикатор 12 Диагностика и обучение на бенефициенти, посетители на страницата
Индикатор 13 Създадено устойчиво партньорство
Индикатор 14 Адаптирана методология за обучение
Индикатор 15 Брой обучени - обучители
Индикатор 16 брой обучени HR-специалисти от МСП
Индикатор 17 Брой обучени бенефициенти
Индикатор 18 Публикуван - Наръчник
Индикатор 19 Брой участници в проучване
Индикатор 20 Публикации за публичност
Индикатор 21 Брой обратни връзки
Индикатор 22 Брой разпространени информационни материали
Индикатор 23 Изградена и поддържана E-learning платформа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз