Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0124-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Устойчив иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното включване
Бенефициент: Сдружение "Бизнес Агенция"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 29.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Създаване на устойчиви условия във Варненски регион за обмен и внедряване на иновативни европейски практики в областта на социалното включване, учене през целия живот, укрепване на социалната икономика чрез използване на информационни технологии за ускоряване и оптимизиране на процесите в тези области
Дейности: 1. Управление на проекта и публичност Успешно проектно управление и публичност на проекта
2. Създаване и реализиране на програма за дългосрочно партньорство с Института за изследвания и иновации в областта на социалните услуги – Шотландия и с партньорските му организации по различни проекти и мрежи за внедряване на иновативни методи за Изграждане на устойчиво партньорство с мрежа партньори от Шотландия за трансфер и внедряване на иновативни методи за обмен на знания, компетенции и подходи в процеса на социално включване
3. Провеждане на съвместно проучване и анализ за съвместимостта за трансфер в България на поне 4 иновативни мерки в областта на социалното включване в Шотландия. Изследване на поне 4 иновативни мерки и тяхната приложимост в България за прилагане на подхода към споделянето на знания и културна промяна в областта на социалното включване, прилагани успешно в Шотландия.
4. Изграждане на регионална мрежа от заинтересовани страни за обмен и въвеждане на добри практики, обмяна на знания и придобиване на умения за решаване на общи проблеми проблеми Организиране на поне 40 представители на заинтересованите в процеса на социално включване страни във варненски регион в мрежа в цялата страна за обмен на знания, решения на общи проблеми и внедряване на добри практики в социалното включване
5. Адаптиране и популяризиране на материали на Института за изследвания и иновации в областта на социалните услуги – Шотландия за подпомагане на заинтересованите страни за промяна в подхода при проектиране и предлагани на услуги за социално включане Повишаване на уменията на поне 40 представители на целевите групи да прилагат нови подходи от Шотландия в разработването на техните стратегии, организационни структури и процеси в областта на социалното включване
6. Провеждане на обучителни семинари и уебинари по използване на софтуер с отворен код за създаване на общо за регионалната мрежа хранилище за висококачествени цифрови учебни материали и практически примери в подкрепа на обучението в политиката и пра Изграждане на компетенции в поне 50 от участниците в мрежата за прилагане на поне 2 иновативни практики по отношение на подобряване с минимални разходи на системите и доставките на услуги, методите и начините на работа и поддържане на връзките между тях с помощта на информационните технологии
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 984 BGN
Общ бюджет: 178 185 BGN
БФП: 178 185 BGN
Общо изплатени средства: 178 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 797 BGN
2013 138 388 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
178 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 827 BGN
2013 117 630 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 457 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 970 BGN
2013 20 758 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 728 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Иновативни методи за обмен на знания и практики
Индикатор 4 Трансфер на иновативни мерки
Индикатор 5 Изградена регионална мрежа от заинтересовани страни
Индикатор 6 Повишени компетенции за прилогоне на нови подходи в социалната сфера
Индикатор 7 Създадено общо за регионалната мрежа хранилище от цифрови учебни материали
Индикатор 8 Реализиране на комуникационна стратегия по проекта
Индикатор 9 Тригодишна стратегия
Индикатор 10 Уеб-базиран инструментариум
Индикатор 11 Проучване и анализ за съвместимост на практиките
Индикатор 12 Информирани представители
Индикатор 13 Осъществени срещи и презентации
Индикатор 14 Реализирани проучвания чрез фокусни групи
Индикатор 15 Проведена конференция "cluster muster" с 40 участника
Индикатор 16 Проведени двудневни семинари "Работилници за иновации в социалните услуги"
Индикатор 17 Организирани обучителни семинари за работа в мрежа
Индикатор 18 Обучени участници от заинтеесованите страни
Индикатор 19 Организирани публикации
Индикатор 20 Отпечатани информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз