Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ФромРома
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРО - РУМЪНСКИ ТРАНСГРАНИЧЕН ИНСТИТУТ ПО МЕДИАЦИЯ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да подпомогне процеса на социално включване и интеграция на ромите в обществото чрез изграждане на партньорство между регионални и местни институции в Русе и Гюргево, проучване и внедряване на добри практики.
Дейности: 1. Дейности, свързани със стартирането на проекта Да осигури ефикасното и ефективно протичане на проекта
2. Проучване на румънския опит и приложимостта му в България Извършване на проучване на румънският опит
3. Анализ от проучването Изготвяне на анализ от проучването
4. Изготвяне на методология Изготвяне на методология и практически наръчници и ръководства за тематичните обучения
5. Обучение на целевата група Формиране на местен капацитет за внедряване на добрите румънски практики. Провеждане на обучителни семинари за усвояване на добрите практики от проучения румънски опит.
6. Прилагане на румънския опит и добри практики в община Русе Прилагане на румънския опит и добри практики в община Русе
7. Информиране и публичност Осигуряване на прозрачност и разгласа в публичното пространство на целите и резултатите на проекта по настоящата схема за безвъзмездно финансиране и популяризиране на финансовия принос на ОП РЧР и ЕСФ
8. Управление изпълнението на проекта Да осигури прозрачно, ефикасно и ефективно управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 099 BGN
Общ бюджет: 171 862 BGN
БФП: 171 862 BGN
Общо изплатени средства: 171 862 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 171 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 64 735 BGN
2013 107 127 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 862 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 55 024 BGN
2013 91 058 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 083 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 779 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 710 BGN
2013 16 069 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 779 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени проучвания на румънския опит
Индикатор 5 Брой направени анализи от проучването
Индикатор 6 Брой проведени съвместни консултации на експертния екип
Индикатор 7 Брой проведени работни посещения на експретния екип
Индикатор 8 Брой разработени методологии
Индикатор 9 Разработени практически наръчници и ръководства
Индикатор 10 Брой организирани и проведени конференции
Индикатор 11 Брой проведени тематични обучения и уъркшопи
Индикатор 12 Брой представени нови идеи пред българските партньори
Индикатор 13 Брой приложени методобогии
Индикатор 14 Практически наръчници и ръководства изпълзвани активно от целевата група
Индикатор 15 80% от участниците в съвместни консултации оценяват високотяхната практическа насоченост и полезността им за бъдещата им работа
Индикатор 16 80% от участниците в работните посещения оценяват високо тяхнатапрактическа насоченост и полезост за бъдещата им работа.
Индикатор 17 80% от участниците в обученията и уъркшопите оценяват високо тяхното качество и практическа насоченост
Индикатор 18 Брой проведени кръгли маси по проект 0003


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз