Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0011-C0001
Номер на проект: 10-25-11
Наименование: “Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация”
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 01.03.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Модернизиране управлението на човешките ресурси в Община Габрово чрез трансфер на опит и добри практики от ЕС
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги
Дейност 3: Подготовка за трансфер на практики в УЧР от общината партньор - Нови Сонч
Дейност 4: Разработване и въвеждане на Общинска стратегия за управление на човешките ресурси
Дейност 5: Разработване на Насоки и ръководства за прилагане на Стратегията
Дейност 6: Обучения за прилагане на Стратегията и ръководствата
Дейност 8: Дейности за информация и публичност
Дейност 7: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 399 286 BGN
Общ бюджет: 314 370 BGN
БФП: 314 370 BGN
Общо изплатени средства: 314 370 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 79 857 BGN
2013 0 BGN
2014 250 133 BGN
2015 - 15 620 BGN
314 370 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 67 879 BGN
2013 0 BGN
2014 212 613 BGN
2015 - 13 277 BGN
267 215 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 979 BGN
2013 0 BGN
2014 37 520 BGN
2015 - 2 343 BGN
47 156 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Изготвени месечни работни планове
Индикатор 2 По Дейност 1 - Проведени срещи на екипа
Индикатор 3 По Дейност 1 - Междинни технически доклада
Индикатор 4 По Дейност 1 - Годишен технически доклад за напредъка на проекта
Индикатор 5 По Дейност 1 - Окончателен технически доклад по проекта
Индикатор 6 По Дейност 1 - Финансови отчета
Индикатор 7 По Дейност 2 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 По Дейност 2 - Сключени договори за изпълнение
Индикатор 9 По Дейност 3 - Анализ на опита и практиките на партньора с описание на конкретни подходи, практики и документи
Индикатор 10 По Дейност 3 - Представители на Община Габрово участвали в работно посещение до Община Нови Сончи запознати с техните практики
Индикатор 11 По Дейност 4 - Изготвен анализ на прилаганата политика по УЧР в Община Габрово и анализ на нуждите от развитие на ЧР в Общинска администрация Габрово
Индикатор 12 По Дейност 4 - Изработен документ, представящ концептуална рамка на общинска стратегия за УЧР
Индикатор 13 По Дейност 4 - Стратегия за УЧР на Община Габрово и план за прилагане на Стратегията
Индикатор 14 По Дейност 5 - Насоки за прилагане на стратегията за УЧР
Индикатор 15 По Дейност 5 - Ръководства за практическо приложение
Индикатор 16 По Дейност 6 - Проведени обучения с обучени 38 души от община Габрово в стратегическото и оперативно прилагане на стратегията, насоките и ръководствата
Индикатор 17 По Дейност 6 - Проведен комуникационен семинар с 80 обучени в новите подходи в УЧР
Индикатор 18 По дейност 7 - Доклад от финансов одит
Индикатор 19 По Дейност 8 - Двуезични брошури за проекта
Индикатор 20 По Дейност 8 - Плакати
Индикатор 21 По Дейност 8 - Промоционални пакети
Индикатор 22 По Дейност 8 - Трансперанти
Индикатор 23 По Дейност 8 - Табели
Индикатор 24 По Дейност 8 - Прессъобщения в медии
Индикатор 25 По Дейност 8 - Съобщения на уеб-страниците на 2-те Общини
Индикатор 26 По Дейност 8 - Хора, запознати с проекта чрез един информационен форум


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз