Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0011-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/063
Наименование: Присъединяване към централната топлопреносна мрежа на гр.Ихтимоан, изграждане на ВОИ, вентилация, климатизация и саниране на ОУ "Св.св.Кирил и Методии" гр.Ихтиман
Бенефициент: ОБЩИНА ИХТИМАН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ихтиман
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е свързана с осигуряване на високо ниво на енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Ихтиман, допринасяща за устойчиво местно развитие. Осъществяването на тази цел ще допринесе както за подобряване възможностите за развитие, така и за повишаване качеството и средата на живот на територията на община Ихтиман.
Дейности: Дейност 0.1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта
дейност 1 Подготовка на документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка за извършване на СМР в ОУ “Св.св. Кирил и Методий”
дейност 2 Строително –монтажни работи (СМР) за осъществяване на мерки за енергийна ефективност в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – гр. Ихтиман.
дейност 3 Строителен надзор на ремонтните дейности по сградите на ОУ “Св.св. Кирил и Методий
дейност 4 Публичност и визуализация на проекта
дейност 5 Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 962 878 BGN
Общ бюджет: 844 419 BGN
БФП: 844 419 BGN
Общо изплатени средства: 717 756 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 844 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 286 456 BGN
2013 195 299 BGN
2014 236 001 BGN
2015 0 BGN
717 756 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 717 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 286 456 BGN
2013 195 299 BGN
2014 236 001 BGN
2015 0 BGN
717 756 BGN
В т.ч. Национално финансиране 126 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз