Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0057-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/065-01
Наименование: Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в Община Горна Малина
Бенефициент: Община Горна Малина
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Горна Малина
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е осигуряване на две от сградите на общинската образователна инфраструктура - Горна Малина с високо ниво на енергийна ефективност, което да допринесе за устойчиво местно развитие.
Дейности: Дейност 1 «Сформиране на екип по проекта» Сформиране на екип по проекта
Дейности 2 «Организиране на Информационна кампания» Организиране на Информационна кампания
Дейност 3 «Провежданена тръжна процедура за избор консултат за строителен надзор и външни услуги». Провежданена тръжна процедура за избор консултат за строителен надзор и външни услуги
Дейност 4 «Провеждане на тръжни процедури за избор на строителна фирма Провеждане на тръжни процедури за избор на строителна фирма
Дейност 5 «Въвеждане на ЕСМ» Въвеждане на /ЕСМ/ в СОУ Христо Ботев”, с. Горна Малина: Въвеждане на ЕСМ - Въвеждане на /ЕСМ/ в СОУ Христо Ботев”, с. Горна Малина:
Дейност 5 «Въвеждане на ЕСМ»Въвеждане на /ЕСМ/ в ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов", с.Горна Малина Въвеждане на ЕСМ - Въвеждане на /ЕСМ/ в ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов", с.Горна Малина
Дейност 6 «Изпълнение на авторски и строителен надзор» Изпълнение на авторски и строителен надзор
Дейност 7 «Въвеждане на обектите в експлоатация» Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 8 «Одит на проекта» Одит на проекта
Дейност 9 «Изготвяне на технически доклади и финансови отчети» Изготвяне на технически доклади и финансови отчети
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 053 085 BGN
Общ бюджет: 999 734 BGN
БФП: 986 352 BGN
Общо изплатени средства: 838 399 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 986 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 557 517 BGN
2014 280 882 BGN
2015 0 BGN
838 399 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 838 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 557 517 BGN
2014 280 882 BGN
2015 0 BGN
838 399 BGN
В т.ч. Национално финансиране 147 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 13 383 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз