Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0051-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/062-01
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Саво Савов" гр.Пирдоп, община Пирдоп
Бенефициент: Община Пирдоп
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Пирдоп
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се осигури високо ниво на енергийна ефективност, отговарящо на клас на енергопотребление “А” в СОУ ”Саво Савов”, община Пирдоп чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност. Изпълнението на проекта ще осигури ефективна образователна инфраструктура в рамките на община Пирдоп, което ще повиши местния икономически потенция и качеството на живот и ще даде предпоставки за устойчиво местно развитие на общината.
Дейности: дейност 1: управление и вътрешен мониторинг на проекта
дейност 2: провеждане дейности за информиране на местното (вкл. ромското) население (дейността се извършва 4,5,14 и 15 м. от началото на проекта)
дейност 3: подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители и провеждане на тръжни процедури
дейност 4: изпълнение на строително-монтажни работи
дейност 5: Изпълнение на независим строителен надзор
дейност 6: Изпълнение на авторски надзор
дейност 7: въвеждане на обекта в експлоатация
дейност 8: финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 740 027 BGN
Общ бюджет: 713 395 BGN
БФП: 713 395 BGN
Общо изплатени средства: 606 386 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 713 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 408 865 BGN
2013 0 BGN
2014 197 521 BGN
2015 0 BGN
606 386 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 606 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 408 865 BGN
2013 0 BGN
2014 197 521 BGN
2015 0 BGN
606 386 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 009 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз